تاثیر شیوه‌ های مدیریت كلاس درس در میزان رضایتمندی و یادگیری دانش‌ آموزان

تاثیر شیوه‌ های مدیریت كلاس درس در میزان رضایتمندی و یادگیری دانش‌ آموزان

تاثیر شیوه های مدیریت كلاس درس در میزان رضایتمندی و یادگیری دانش‌ آموزان   فهرست مطالب : چكیده 1 فصل اول: كلیات تحقیق مقدمه 4 بیان مسئله 5 اهمیت و ضرورت مسأله 6 اهداف تحقیق 9 سوالات ویژه تحقیق 9 تعاریف متغیرهای تحقیق 10 فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق مقدمه 14 بخش اول مروری بر ادبیات تحقیق 14 تاریخچه مختصر مدیریت كلاس 14 نظریه ها و قوانین راجع به مدیریت كلاس و تدریس 15 چهار قانون مدیریت كلاس درس 17 موانع اداری اثر بخش كلاس 19 ویژگی های دانش آموزان 20 مولفه‌ های كلاس درس 21 1 ماهیت كلاس درس 21 2 معلمان در نقش مدیران كلاس درس 22 3 منابع اقتدار معلمان در كلاس درس 23 4 سبك‌های مدیریت كلاس درس 26 سبک های یادگیری 31 تعریف سبک یادگیری 31 سبكهای یادگیری شناختی 31 سبكهای یادگیری عاطفی 31 سبكهای یادگیری فیزیولوژیكی 31 مدیریت یا انضباط كلاس درس 32 چه چیز می تواند مدیریت دانش آموز محوری را پایه ریزی کند؟ 34 مطالبی درباره توانمندسازی مدیریت كلاس دانش آموز محور 35 توانمند سازی 36 پویش یادگیری 37 آموزش اثر بخش معلم از نظر «گوردون» 39 زمینه آموزش اثر بخش معلم 39 الگوی آموزش اثر بخش 39 رهنمودهایی برای مدیریت اثر بخش 41 مدرسه باید مكانی مناسب باشد 44 مهارتهای مدیریت كلاس درس اثر بخش است 45 تدریس و یادگیری 46 چگونه معلمان مجرب می توانند در برخورد با چالشهای جدی حس وظیفه اخلاقی را در خود حفظ کنند 48 انگیزش دررفتار مدرسه 49 چالش‌های انگیزش 50 برانگیختن و رشد توانایی ها و استعدادهای بشری 51 الگوی انگیزه از پرترولالر 52 راههای ایجاد انگیزش در افراد 53 تئوری انگیزش و تامین نیازها از ملك كللند 53 نیاز به قدرت 53 نیاز به وابستگی 54 نیاز به كسب موفقیت 54 چگونه معلمان می‌توانند انتظارات خود را مشاهده كرده و ارزیابی كنند54 الگوی یادگیری همیاری 55 روابط و مناسبات شخصی میان معلم و دانش‌آموز 56 رابطه خوب معلم با دانش‌ آموزان 57 راهبردهای آموزشی برای افزایش زمان یادگیری تحصیلی 59 انتقال خوشایند و جالب مطالب درس و علامت دادن 61 ایجاد شرایط خاص در كلاس درس 62 خوش بینی تحصیلی در مدرسه مثبت گرا 65 بخش دوم: پیشینه پژوهش 67 الف- پیشینه پژوهش در ایران 67 ب- پیشینه پژوهش در سایر كشورها 71 جمع‌ بندی 74 فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق مقدمه 76 روش تحقیق 76 جامعه آماری 76 حجم نمونه آماری و شیوه نمونه گیری 76 روش گردآوری داده‌ها 77 ابزار گردآوری اطلاعات 77 روایی و پایایی ابزارهای تحقیق 78 روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها 78 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها مقدمه 82 آمار توصیفی مربوط به مشخصات توصیفی پاسخ دهندگان 82 آمار استنباطی 85 آزمون كای اسكوئر 85 آزمون دو جمله‌‌ای (بای نامیال) 86 فصل پنجم: خلاصه و نتیجه‌ گیری و پیشنهادات خلاصه پژوهش 90 یافته‌های تحقیق 90 بحث و تفسیر 91 نتیجه‌ گیری 92 محدودیت‌های پژوهش 93 الف- تحت كنترل محقق 93 ب- خارج از كنترل محقق 93 پیشنهادات 94 الف- پیشنهادهای متنبی بر یافته های تحقیق 94 ب- پیشنهاد مبتنی بر تجارب محقق در ارتباط با سوالات ویژه تحقیق 95 ضمائم 97 منابع و ماخذ 121 فهرست جداول … پایان نامه تاثیر شیوه‌ های مدیریت كلاس درس در میزان رضایتمندی و یادگیری دانش‌ آموزان