تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس بر ویژگی های کیفی اطلاعات در صورت های مالی

تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس بر ویژگی های کیفی اطلاعات در صورت های مالی

تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس بر ویژگی های کیفی اطلاعات در صورت های مالی فهرست مطالب: چكیده:1 مقدمه:2 فصل اول: كلیات تحقیق 1-1مقدمه 5 2-1 تاریخچه مطالعاتی 5 3-1 بیان مسئله 8 4-1 چارچوب نظری تحقیق 9 5-1 فرضیه‌ های تحقیق 10 6-1 اهمیت و ضرورت تحقیق 11 7-1 اهداف تحقیق 11 8-1 حدود مطالعاتی 12 1-8-1 قلمرو مکانی 12 2-8-1 قلمرو زمانی 12 3-8-1 قلمرو موضوعی 12 9-1 تعریف واژه‌ های کلیدی 12 فصل دوم:مروری بر ادبیات تحقیق 1-2 مقدمه15 2-2- گزارشگری مالی 16 3-2 اهداف گزارشگری مالی 17 4-2 استانداردهای گزارشگری 18 5-2 اطلاعات مالی برای چه اشخاصی ارائه می‌گردد؟ 20 1-5-2 سرمایه‌ گذاران 21 2-5-2- اعطا كنندگان تسهیلات مالی 21 3-5-2- تأمین كنندگان كالا و خدمات و سایر بستانكاران 21 4-5-2-مشتریان 21 5-5-2- كاركنان 21 6-5-2- دولت 22 7-5-2- جامعه 22 8-5-2 سایر استفاده‌ كنندگان 22 6-2 چه میزان از اطلاعات لازم است در استانداردها برای دستیابی به ویژگیهای كیفی مطلوب افشاء شود؟ 22 7-2 ضرورت وجودی چارچوب مفهومی گزارشگری مالی 25 8-2 مکانیزم های مؤثر بر کاهش تقلب در گزارشات مالی 26 9-2 ویژگی های کیفی گزارشگری مالی 27 10-2 عوامل مؤثر بر قابلیت اتکاء گزارشات مالی 30 11-2چه خصوصیاتی اطلاعات مالی را مفید می سازد؟ 31 1-11-2 قابل اتکا بودن (چه اطلاعاتی قابل اتکا است؟)32 2-11-2- مربوط بودن ( چه اطلاعاتی مربوط است؟)34 12-2 چه خصوصیاتی ارائه ی اطلاعات مالی را مفید می سازد؟35 1-12-2 قابل فهم بودن 35 2-12-2- قابل مقایسه بودن 36 13-2 چه عواملی اعمال خصوصیات کیفی را دچار محدودیت می کند؟37 14-2 خصوصیات کیفی مبانی نظری هیأت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا 39 15-2 خصوصیات کیفی اطلاعات مالی مربوط به کشور انگلستان 41 16-2 ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی 43 17-2 هزینه های گزارشگری 45 18-2 روشهای بهبود گزارشگری مالی در حمایت از حقوق صاحبان سهام47 1-18-2 گزارشگری انعطاف پذیر 47 2-18-2 گزارشگری بخشهای مجزا 47 3-18-2 توضیح ماهیت فعالیت شرکتها 48 4-18-2 تهیه اطلاعاتی درباره چشم انداز آتی شرکتها 48 5-18-2 اطلاعاتی در مورد رقبای تجاری 48 6-18-2 انتقال سریع اطلاعات درباره تغییرات با اهمیت 48 7-18-2 انتقال مؤثر و کارآمد اطلاعات 49 8-18-2 افشای اطلاعات غیر مالی 49 فصل سوم:روش‌ اجرای تحقیق 1-3 مقدمه 51 2-3 روش تحقیق 51 3-3 مدل مفهومی تحقیق 52 4-3 متغیرهای تحقیق 52 5-3 اعتبار تحقیق 53 6-3 روایی آزمون 53 7-3 جامعه آماری 53 8-3 نمونه آماری 54 9-3 روش و ابزار گرداوری داده ها واطلاعات 56 1-9-3 روش میدانی 56 10-3 روش تجزیه وتحلیل داده ها58 فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌ ها 1-4 مقدمه ‏62 2-4 تجزیه و تحلیل مشاهدات با استفاده ازتکنیک های امارتوصیفی 62 1-2-4 بررسی توصیفی اخرین مدرک تحصیلی 63 2-2-4 بررسی توصیفی مدت سابقه کاری 64 3-2-4 بررسی توصیفی میزان اشنای با صورتهای مالی 65 4-2-4 به نظر شما میزان تاثیر پذیرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار تهران بر ویژگی به موقع بودن اطلاعات چقدر است 66 5-2-4 به نظر شما میزان تاثیر پذیرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار تهران بر ویژگی سودمندی پیش بینی به چه میزان است 67 6-2-4 به نظر شما میزان تاثیر پذیرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار تهران بر ویژگی سودمندی درارزیابی چقدر است؟68 7-2-4 به نظر شما میزان تاثیر پذیرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار تهران بر ویژگی قابلیت تایید چقدر است؟69 8-2-4 به نظر شما میزان تاثیر پذیرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار تهرانبرویژگی کامل بودن به چه میزان است؟ 70 9-2-4 به نظر شما میزان تاثیر پذیرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار تهران بر ویژگی صحیح بودن به چه میزان است؟ 71 10-2-4 به نظر شما میزان تاثیر پذیرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار تهران بر ویژگی رجحان محتوا برشکل چقدر است 72 11-2-4 به نظر شما میزان تاثیر پذیرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار تهران بر ویژگی بی طرفانه بودن به چه میزان است ؟73 12-2-4 به نظر شما میزان تاثیر پذیرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار تهران در مقایسه بین شرکتها به چه میزان است؟74 13-2-4 به نظر شما میزان تاثیر پذیرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار تهرانبرویژگی ثبات رویه به چه میزان است؟75 14-2-4 به نظر شما میزان تاثیر پذیرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار تهران بر ویژگی افشای کافی اطلاعات به چه میزان است؟76 15-2-4 به نظر شما میزان پذیرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار تهران بر ویژگی قابل فهم بودن اطلاعات چقدر است؟77 3-4 آماراستنباطی 78 1-3-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) برای فرضیه اول 78 1-1-3-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) در فرضیه فرعی اول برای تاثیر پذیرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهاداربرویژگی مربوط بودن 78 2-1-3-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) در فرضیه فرعی دوم برای تاثیر پذیرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهاداربرویژگی قابلیت مقایسه 79 3-1-3-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) در فرضیه فرعی سوم برای تاثیر پذیرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهاداربرویژگی قابلیت اعتماد80 4-1-3-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) در فرضیه فرعی چهارمبرای تاثیر پذیرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهاداربرویژگی قابل فهم بودن 81 2-3-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) برای فرضیه اصلی 82 1-2-3-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) در فرضیه اصلی برای تاثیر پذیرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار بر ویژگیهای كیفی اطلاعات حسابداری در صورتهای مالی 82 3-3-4 آزمون تی –استودنت تک نمونه ای 83 1-3-3-4 تحلیل استنباطی فرضیه شماره یک:83 2-3-3-4 تحلیل استنباطی فرضیه شماره دو:83 3-3-3-4 تحلیل استنباطی فرضیه شماره سه:84 4-3-3-4تحلیل استنباطی فرضیه شماره چهار 85 5-3-4 تحلیل استنباطی فرضیه اصلی تحقیق:86 فصل پنجم:نتیجه‌ گیری و پیشنهادات 1-5مقدمه88 2-5خلاصه تحقیق 88 3-5 نتیجه گیری 89 1-3-5 نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی اول 89 2-3-5 نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی دوم90 3-3-5 نتیجه گیری بررسی فرضیه سوم90 4-3-5 نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی چهارم90 5-3-5نتیجه گیری کلی 91 4-5 پیشنهادات کاربردی 92 5-5پیشنهادات برای تحقیقات آتی 92 6-5 محدودیتهای تحقیق 93 پیوستها پیوست الف: پرسشنامه 95 پیوست ب: آزمون پایائی پرسشنامه 99 منابع و ماخذ منابع فارسی:101 منابع لاتین:103 چکیده لاتین 105 … پایان نامه تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس بر ویژگی های کیفی اطلاعات در صورت های مالی