تبیین روابط بین ساز و كارهای راهبری شركتی بر همگرایی و واگرایی ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ایجاد شده برای سهامداران

تبیین روابط بین ساز و كارهای راهبری شركتی بر همگرایی و واگرایی ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ایجاد شده برای سهامداران

تبیین روابط بین ساز و كارهای راهبری شركتی بر همگرایی و واگرایی ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ایجاد شده برای سهامداران  فهرست مطالب: چكیده : 1 مقدمه : 2 فصل اول : كلیات تحقیق 1-1مقدمه 6 2-1 تاریخچه مطالعاتی . 6 3-1 بیان مساله 7 3-1) فرضیه های تحقیق . 9 4-1) اهداف تحقیق . 10 5-1) اهمیت و ضرورت تحقیق . 11 6-1) حدود مطالعاتی . 12 7-1) واژگان کلیدی و اصطلاحات . . 12 فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق 1-2 مقدمه 15 2-2بخش اول : ارزش افزوده اقتصادی . 15 1-2-2 ارزش افزوده اقتصادی . 15 2-2-2 دلایل مطرح شده EVA . . 17 3-2-2 تفکر مبتنی بر ارزش . . 18 4-2-2 سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات . . 18 5-2-2 محاسبه نرخ بازده سرمایه بر اساس رویکرد تأمین مالی . 19 1-5-2-2 حذف اثرات بدهی ها 19 6-2-2 مرحله دوم حذف اثرات سایر انحرافات مالی . 20 1-6-2-2 مرحله سوم حذف انحرافات حسابداری . 20 2-6-2-2 انواع معادل های سرمایه و تأثیر آنها بر NOPAT و CAPITAL . 21 3-6-2-2 ذخیره مالیات بر درآمد معوق . 22 7-2-2 استاندارد سازی EVA . . 22 8-2-2 دگرگونی EVA . . 24 9-2-2 تکامل EVA . . 24 10-2-2 اهمیت EVA در مقابل سود حسابداری و شاخص های مبتنی بر سود 26 11-2-2 كاربرد های EVA . . 26 12-2-2 کاربردها داخلی EVA : 26 13-2-2 کاربردهای خارجی EVA . . 28 14-2-2 کاربرد EVA به عنوان معیار سنجش عملکرد و جبران خدمات . . 30 15-2-2 ارزش افزوده اقتصادی (EVA) به عنوان تکنیک های ارزشیابی . 31 16-2-2 معایب ارزش افزوده اقتصادی EVA . . 32 17-2-2 مفاهیم مرتبط با EVA . . 32 1-17-2-2- ارزش افزوده بازار . 32 2-17-2-2 ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده یا REVA . . 33 3-17-2-2 نقش EVA و MVA در سیستم پاداش . . 34 4-17-2-2 مزایای بکارگیری EVA همراه با ABC . . 36 5-17-2-2 ارزش افزوده اقتصادی و سه بازی مدیران . 36 18-2-2 شاخصهای سنجش عملکرد (سنتی ونوین )36 1-18-2-2 شاخص های غیر مالی . 38 2-18-2-2 شاخص های مالی . 40 بخش دوم 3-2 حاكمیت شركتی . 40 1-3-2 مفهوم حاكمیت شركتی . 40 2-3-2 انواع سیستم های حاكمیت شركتی . 44 3-3-2 نمونه‌ های ابعاد حقوقی و تجربی ترکیب سهامداری . 59 4-2-بخش سوم ثروت ایجاد شده برای سهام داران . 65 1-4-2 مفهوم ثروت ایجاد شده برای سهام داران : 65 2-4-2 معیارهای مالی سنتی . 66 3-4-2 بازده سرمایه گذاری (ROI)66 4-4-2 سود باقیمانده (RI)67 5-4-2 بازده فروش . . 68 بخش چهارم 5-2 پیشینه تحقیق . 68 1-5-2 تحقیقات خارجی : 68 2-5-2 تحقیقات داخلی : 68 فصل سوم : روش‌ اجرای تحقیق 1-3) مقدمه 72 2-3) متغیر های تحقیق . 72 3-3) جامعه آماری . 73 4-3) تعیین حجم نمونه 73 5-3) روش تحقیق . 73 6-3 ) مدل تحلیلی تحقیق . 74 7-3) گرد آوری اطلاعات . . 74 8-3) متغیر های تحقیق و شیوه محاسبه آنها 74 9-3) تابع آماری . 79 1-9-3) تحلیل رگرسیون . 79 2-9-3) آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (K-S)79 2-9-3) آزمون دوربین – واتسون (DW)80 3-9-3) تحلیل رگرسیون چند گانه و منطق آزمون فرضیه 81 4-9-3) دیاگرام پراکنش و معادله خط . 82 فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‌ ها 1-4 مقدمه‏ 84 2-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها : 85 3-4) آزمون فرضیه ها بدون دخالت متغیرهای كنترل . 85 1-3-4) آزمون فرضیه اول . 85 1-1-3-4 فرضیه صفر و فرضیه مقابل آن به صورت زیر تعریف می شوند : 86 2-3-4) آزمون فرضیه دوم 88 3-3-4) آزمون فرضیه سوم 91 4-3-4) آزمون فرضیه چهارم 94 1-4-3-4) فرضیه صفر و فرضیه مقابل آن به صورت زیر تعریف می شوند : 95 4-4) آزمون فرضیه ها با دخالت متغیرهای كنترل . 98 1-4-4) آزمون فرضیه اول . 98 2-4-4) آزمون فرضیه دوم 101 3-4-4) آزمون فرضیه سوم105 4-3-4) آزمون فرضیه چهارم 109 1-4-4) فرضیه صفر و فرضیه مقابل آن به صورت زیر تعریف می شوند : 109 5-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها : 113 6-4) آزمون فرضیه ها بدون دخالت متغیرهای كنترل . 114 1-6-4) آزمون فرضیه اول . 114 2-6-4) آزمون فرضیه دوم117 3-6-4) آزمون فرضیه سوم 121 4-6-4) آزمون فرضیه چهارم124 7-4) آزمون فرضیه ها با دخالت متغیرهای كنترل . 128 1-7-4) آزمون فرضیه اول . 128 2-7-4) آزمون فرضیه دوم131 3-7-4) آزمون فرضیه سوم135 4-7-4) آزمون فرضیه چهارم139  8-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها : 143 9-4) آزمون فرضیه ها بدون دخالت متغیرهای كنترل . 143 1-9-4) آزمون فرضیه اول . 143 2-9-4) آزمون فرضیه دوم147 3-9-4) آزمون فرضیه سوم150 4-9-4) آزمون فرضیه چهارم153 10-4) آزمون فرضیه ها با دخالت متغیرهای كنترل . 157 1-10-4) آزمون فرضیه اول . 157 2-10-4) آزمون فرضیه دوم160 1-10-4) فرضیه صفر و فرضیه مقابل آن به صورت زیر تعریف می شوند : 160 3-10-4) آزمون فرضیه سوم163 4-10-4) آزمون فرضیه چهارم167 11-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها : 171 12-4 آزمون کولموگروف – اسمیر نوف (K-S)171 13-4) آزمون فرضیه ها بدون دخالت متغیرهای كنترل . 172 1-13-4) آزمون فرضیه اول . 172 2-13-4) آزمون فرضیه دوم175 3-13-4) آزمون فرضیه سوم178 4-13-4) آزمون فرضیه چهارم 181 14-4) آزمون فرضیه ها با دخالت متغیرهای كنترل . 185 1-14-4) آزمون فرضیه اول . 185 2-14-4) آزمون فرضیه دوم188 3-14-4) آزمون فرضیه سوم192 4-14-4) آزمون فرضیه چهارم196 فصل پنجم : نتیجه‌ گیری و پیشنهادات 1-5)مقدمه212 2-5) ارزیابی و تشریح نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها212 1-2-5) نتیجه آزمون فرضیه اول . 212 2-2-5) نتیجه آزمون فرضیه دوم212 3-2-5) نتیجه آزمون فرضیه سوم213 4-2-5) نتیجه آزمون فرضیه چهارم213 4-5) پیشنهاد ها214 1-4-5) پیشنهادهایی در راستای یافته های پژوهش . . 215 2-3-5) پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی . 216 4-5) محدودیت های تحقیق . 216 پیوستها پیوست شماره (1) شرکت های نمونه آماری . 219 پیوست شماره (2) جدول روش های آماری . 220 منابع و ماخذ منابع فارسی : 259 منابع لاتین : 261 منابع اینترنتی . 262 چکیده انگلیسی . 263 جدول 1-2 نمونه‌های ابعاد حقوقی و تجربی ترکیب سهامداری . 60 جدول1-3 متغیر های تحقیق . 72 جدول(1-4) آزمون کولموگروف – اسمیرنوف . . 85 جدول(2-4) متغیرهای مستقل وارد شده ، متغیر های حذف شده86 جدول (3-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته86 جدول (4-4)تحلیل واریانس رگرسیون . 87 جدول (5-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته87 جدول(6-4)خروجی اول متغیرهای مستقل . 89 جدول (7-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته89 جدول 8-4 شامل تحلیل واریانس رگرسیون . 90 جدول (9-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته90 جدول 10-4 متغیرهای مستقل وارد شده92 جدول (11-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته92 جدول(12-4) شامل تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر است 93 جدول (13-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته93 جدول (14-4) متغیرهای مستقل وارد شده ، متغیر های حذف شده و روش مورد استفاده در تعیین رگرسیون را نشان می دهد . 95 جدول (15-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته95 جدول 16-4 شامل تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر است 96 جدول (17-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته97 جدول (18-4) متغیرهای مستقل وارد شده ، متغیر های حذف شده و روش مورد استفاده در تعیین رگرسیون را نشان می دهد98 جدول (19-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته99 جدول (20-4)شامل تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر 99 جدول (21-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته100 جدول (22-4) خروجی اول متغیرهای مستقل وارد شده ، متغیر های حذف شده و روش مورد استفاده در تعیین رگرسیون را نشان می دهد102 جدول (23-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته102 جدول 24-4 در خروجی زیر سطح معنی داری بزرگتر از 5 درصد می باشد ، پس فرض خطی بودن رابطه دو متغیر 103 جدول 25-4 شامل تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر 103 جدول (26-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته104 جدول (27-4) خروجی اول متغیرهای مستقل وارد شده ، متغیر های حذف شده و روش مورد استفاده در تعیین رگرسیون را نشان می دهد . 106 جدول (28-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته106 جدول 29-4 شامل تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر 107 جدول (30-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته108 جدول (31-4) خروجی اول متغیرهای مستقل وارد شده ، متغیر های حذف شده و روش مورد استفاده در تعیین رگرسیون را نشان می دهد . 110 جدول (32-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته110 جدول33-4 شامل تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر 111 جدول (34-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته112 جدول (35-4) آزمون کولموگروف – اسمیرنوف . . 114 جدول (36-4) خروجی اول متغیرهای مستقل وارد شده ، متغیر های حذف شده و روش مورد استفاده در تعیین رگرسیون 115 جدول (37-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته115 جدول38-4 شامل تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر 116 جدول (39-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته117 جدول (40-4) خروجی اول متغیرهای مستقل وارد شده ، متغیر های حذف شده و روش مورد استفاده در تعیین رگرسیون 118 جدول (41-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته119 جدول 42-4 شامل تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر 119 جدول (43-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته120 جدول (44-4) خروجی اول متغیرهای مستقل وارد شده ، متغیر های حذف شده و روش مورد استفاده در تعیین رگرسیون 122 جدول (45-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته122 جدول46-4 شامل تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر 123 جدول (47-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته123 جدول (48-4) خروجی اول متغیرهای مستقل وارد شده ، متغیر های حذف شده و روش مورد استفاده در تعیین رگرسیون را نشان می دهد . 125 جدول (49-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته125 جدول50-4 شامل تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر 126 جدول (51-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته127 جدول (52-4) خروجی اول متغیرهای مستقل وارد شده ، متغیر های حذف شده و روش مورد استفاده در تعیین رگرسیون 128 جدول (53-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته129 جدول54-4 شامل تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر 129 جدول (55-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته130 جدول (56-4) خروجی اول متغیرهای مستقل وارد شده ، متغیر های حذف شده و روش مورد استفاده در تعیین رگرسیون . 132 جدول (57-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته132 جدول58-4 شامل تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر 133 جدول (59-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته134 جدول (60-4) متغیرهای مستقل وارد شده ، متغیر های حذف شده و روش مورد استفاده در تعیین رگرسیون 136 جدول (61-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته136 جدول62-4 شامل تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر 137 جدول (63-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته138 جدول (64-4) متغیرهای مستقل وارد شده ، متغیر های حذف شده و روش مورد استفاده در تعیین رگرسیون 140 جدول (65-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته140 جدول66-4 شامل تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر 141 جدول (67-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته142  تبیین روابط بین ساز و كارهای راهبری شركتی بر همگرایی و واگرایی ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ایجاد شده برای سهامداران  .جدول (68-4) آزمون کولموگروف – اسمیرنوف . . 143 جدول (69-4) متغیرهای مستقل وارد شده ، متغیر های حذف شده و روش مورد استفاده در تعیین رگرسیون 144 جدول (70-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته145 جدول71-4 شامل تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر 145 جدول (72-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته146 جدول (73-4) متغیرهای مستقل وارد شده ، متغیر های حذف شده و روش مورد استفاده در تعیین رگرسیون 147 جدول (74-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته148 جدول75-4 شامل تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر 148 جدول (76-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته149 جدول (77-4) متغیرهای مستقل وارد شده ، متغیر های حذف شده و روش مورد استفاده در تعیین رگرسیون 151 جدول (78-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته151 جدول79-4 شامل تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر 152 جدول (80-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته152 جدول (81-4) متغیرهای مستقل وارد شده ، متغیر های حذف شده و روش مورد استفاده در تعیین رگرسیون 154 جدول (82-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته154 جدول83-4 شامل تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر 155 جدول (84-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته156 جدول (85-4) متغیرهای مستقل وارد شده ، متغیر های حذف شده و روش مورد استفاده در تعیین رگرسیون 157 جدول (86-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته158 جدول87-4 شامل تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر 158 جدول (88-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته159 جدول (89-4) متغیرهای مستقل وارد شده ، متغیر های حذف شده و روش مورد استفاده در تعیین رگرسیون . 160 جدول (90-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته161 جدول91-4 شامل تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر 161 جدول (92-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته162 جدول (93-4) متغیرهای مستقل وارد شده ، متغیر های حذف شده و روش مورد استفاده در تعیین رگرسیون 164 جدول (94-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته 164 جدول95-4 شامل تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر 165 جدول (96-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته 166 جدول (97-4) متغیرهای مستقل وارد شده ، متغیر های حذف شده و روش مورد استفاده در تعیین رگرسیون 168 جدول (98-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته168 جدول 99-4 شامل تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر 169 جدول (100-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته 170 جدول (101-4) آزمون کولموگروف – اسمیرنوف . . 171 جدول (102-4) متغیرهای مستقل وارد شده ، متغیر های حذف شده و روش مورد استفاده در تعیین رگرسیون 172 جدول (103-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته173 جدول104-4 شامل تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر 173 جدول (105-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته 174 جدول (106-4) متغیرهای مستقل وارد شده ، متغیر های حذف شده و روش مورد استفاده در تعیین رگرسیون 175 جدول (107-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته 176 جدول108-4 شامل تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر 176 جدول (109-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته177 جدول (110-4) متغیرهای مستقل وارد شده ، متغیر های حذف شده و روش مورد استفاده در تعیین رگرسیون 179 جدول (111-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته179 جدول112-4 شامل تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر 180 جدول (113-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته 180 جدول (114-4) متغیرهای مستقل وارد شده ، متغیر های حذف شده و روش مورد استفاده در تعیین رگرسیون 182 جدول (115-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین – واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته182 جدول116-4 شامل تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر 183 جدول (117-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته184 جدول (118-4) متغیرهای مستقل وارد شده ، متغیر های حذف شده و روش مورد استفاده در تعیین رگرسیون 185 جدول (119-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته 186 جدول 120-4 شامل تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر 186 جدول (121-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته187 جدول (122-4) متغیرهای مستقل وارد شده ، متغیر های حذف شده و روش مورد استفاده در تعیین رگرسیون 189 جدول (123-4) تبیین روابط بین ساز و كارهای راهبری شركتی بر همگرایی و واگرایی ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ایجاد شده برای سهامداران : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته189 جدول124-4 شامل تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر 190 جدول (125-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته 191 جدول (126-4) متغیرهای مستقل وارد شده ، متغیر های حذف شده و روش مورد استفاده در تعیین رگرسیون 193 جدول (127-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین – واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته193 جدول128-4 شامل تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر 194 جدول (129-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته195 جدول (130-4) متغیرهای مستقل وارد شده ، متغیر های حذف شده و روش مورد استفاده در تعیین رگرسیون 197 جدول (131-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین – واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته 197 جدول132-4 شامل تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر 198 جدول (133-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته199 نمودار 1-2 ارتباط دیدگاه مورد ارزیابی با استراتژی . 39 نمودار 2-2 ارتباط دیدگاه با یکدیگر . 39 نمودار3-2 : روابط برقرار شده از طریق مكانیزمهای داخلی و خارجی . 48 … مقاله تبیین روابط بین ساز و كارهای راهبری شركتی بر همگرایی و واگرایی ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ایجاد شده برای سهامداران … پایان نامه تبیین روابط بین ساز و كارهای راهبری شركتی بر همگرایی و واگرایی ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ایجاد شده برای سهامداران