تجزیه و تحلیل سیستم آموزش و پرورش برای درس مهندسی نرم افزار

تجزیه و تحلیل سیستم آموزش و پرورش برای درس مهندسی نرم افزار


تجزیه و تحلیل آموزش و پرورش برای درس مهندسی نرم افزار با رشنال رز، همراه با فلوچارت و نمودارهای مرتبط مانند کلاس دیاگرام، اکتیویتی دیاگرام، یوزکیس ها   در فایل زیپ فایل های رشنال رز با فایل های ورد وجود دارد .   …