تجزیه و تحلیل سیستم اداره برق برای درس مهندسی نرم افزار

تجزیه و تحلیل سیستم اداره برق برای درس مهندسی نرم افزار


پروژه تجزیه و تحلیل سیستم اداره برق برای درس مهندسی نرم افزار با رشنال رز، همراه با فلوچارت و نمودارهای مرتبط مانند کلاس دیاگرام ، اکتیویتی دیاگرام ، یوزکیس ها  در فایل زیپ فایل های رشنال رز با فایل های ورد وجود دارد . …