تحقیق آنتن ها

تحقیق آنتن ها

تحقیق آنتن ها

فهرست مطالب: 1- آنتن 1-1- نقشه ها و پارامترهای انتن 1-2- آرایه های آنتن شکل 1- چند نوع مختلف از انواع آنتن های معمول شکل 2- نقشه تشعشعی یک آرایه خطی سه عنصره 2- آنتنهای میکرواستریپ 2-1- اساس کار آنتن های میکرواستریپ 2-2- مدلکویتی 2-2-1- ارایش میدان TM 2-3- طراحی آنتن های میکرواستریپ شکل3- انواع شکلهای هندسی معمول در آنتنهای میکرواسترپپ الف- مربع ب-مستطیل پ-دوقطبی ت-دایره ث-بیضی ج-مثلث چ-قطاع ح-حلقه خ-قطاع حلقه شکل3- توزیع بار و چگالی جریان در پچ میکرواستریپ شکل5- مختصات یک پچ میکرواستریپ مستطیلی شکل 6-فرض می شود که کل پیرامون پچ را محیطی با ثابت دی الکتریک effεتشکیل داده باشد شکل 7-منحنی ثابت دی الکتریک موثر برحسب فرکانس برای چند زیرلایه معمول شکل8- آنتن میکرواستریپ با تغذیه فرورفته مقاومت ورودی نرمالیزه شکل9- کارآیی و پهنای باند آنتن های میکرواستریپ در ارتفاع های مختلف زیرلایه-εبیانگر ضریب دی الکتریک،BWپهنای باند،ecdsw کارآیی می باشند. شکل10-نمودارهای پیشبینی شده و اندازه گیری شده نقشه تشعشعی آنتن میکرواستریپ 3- استفاده از تکنیک میکرومچنینگ جهت بهبود کارآیی آنتنهای میکرواستریپ شکل11- بهبود کارآیی یک آنتن میکرواستریپ با تکنیک میکرومچنینگ در مقایسه با یک آنتن با زیرلایه سابق 4- آنتن های آرایه ای طرح پذیر 4-1- مفهوم طرح پذیری 4-1-1- عملکردطرح پذیری درفرکانس 4-1-2- عملکردطرح پذیری درپترنتشعشعی 4-2- آنتنهای طرح پذیربرپایهRF MEMS 5- نتیجه گیری منابع . دانلود تحقیق آنتن ها …