تحقیق الکتريسيته و مغناطيس

تحقیق الکتريسيته و مغناطيس

تحقیق الکتريسيته و مغناطيس تحقیق الکتريسيته و مغناطيس 25 صفحه ورد موضوع : الکتريسيته و مغناطيس فهرست تئوري الکترونی اتم اثر بارهای الکتريکی بر يکديگر و قانون کولن ميدان الکتريکی و شدت ميدان ميدان الکتريکی يکنواخت اختلاف پتانسيل و تغييرات انرژی پتانسيل خازن شدت جريان و مقاومت الکتریکی نيرو محرکه و محاسبه اختلاف پتانسيل و شدت جريان در مدار توان و راندمان مقاومت مدارهای خازن و مقاومت اتصال مدارها مغناطيس مواد آهن ربا نيروی وارد بر بار در ميدان مغناطيسی نيروی وارد بر سيم حامل جريان در ميدان مغناطيسی …