تحقیق زلزله در ایران

تحقیق زلزله در ایران

تحقیق زلزله در ایران  تحقیق زلزله در ایران فهرست : 1-مقدمه  2-دوران زلزله خيزی ايران ( 5 دوره )  1 3-پيش بينی زلزله – منشاء و علل زمين لرزه 11- احتمال خطر زلزله 16 مختصری درباره ی طبيعت و مشخصات زلزله 17 آشنايی با چند مورد از زلزله های رخ داده در ايران