تحقیق سیستم های بیومتریک

تحقیق سیستم های بیومتریک

تحقیق سیستم های بیومتریک

فهرست مطالب: مقدمه 9 فصل اول مقدمه ای برعلم بیومتریک . 10 1-1- تاریخچه. 11 1-2- مفهوم بیومتریک . 12 1-3- اصطلاحات رایج در علم بیومتریک . 13 1-4- سیستم بیومتریک . 14 1-5- فناوری‌های امنیتی بیومتریک . 14 1-6- ویژگی‌های بیومتریک انسان 15 1-7- سیستمهای تشخیص هویت . 16 1-8- تأیید هویت . 16 1-9- تعیین هویت . 16 1-10- روش های تصدیق هویت . 17 1-11- معماری سیستمهای بیومتریک . 17 1-12- پارامترهای مهم در سیستم‌های بیومتریک . 18 1-13- خطا در سیستم های بیومتریکی 19 فصل دوم طبقه بندی متدهای بیومتریک . 20 2-1- طبقه بندی متدهای بیومتریک . 21 2-2- بیومتریکهای فیزیولوژیکی 22 2-2-1- چشم. 22 2-2-2- اثر انگشت . 23 2-2-3- چهره نگاری 24 2-2-4- دست . 25 2-2-5- رگ ها26 2-2-6- گوش . 27 2-2-7- لب ها27 2-2-8- ساختار ظاهری پوست . 28 2-2-9- طیف الکترو مغناطیسی پوست . 29 2-2-10- ناخن 29 2-3- بیومتریک های رفتاری 29 2-3-1- امضا نگاری 29 2-3-3- نحوه ی تایپ کردن 30 2-3-4- دست خط 30 2-3-5- صوت نگاری 31 2-3-6- نحوه ی راه رفتن 32 2-4- بیومتریک های شیمیایی 32 2-4-1- ( Deoxyribo Nucleic Acid ) DNA 32 2-4-2- نمایشگر دمای نقاط بدن 33 2-5- روش های دیگری از بیومتریکها33 2-6- ترکیبات بیومتریک . 33 2-7- کارتهای شناسایی بیومتریک . 33 2-8- مزایای کارت شناسایی بیومتریک . 34 2-9- مراحل ایجاد یک کارت شناسایی بیومتریک . 34 2-10- مراحل بررسی یک کارت بیومتریک . 35 فصل سوم امنیت بیومتریک . 36 3-1- امنیت بیومتریک . 37 3-2- امنیت در سیستم های بیومتریک . 37 3-3- کاربردهای بیومتریک . 38 3-3-1- شناسایی مجرمان 38 3-3-2- خودپردازها/ پایانه های فروش . 38 3-3-3- تجارت الکترونیک / تلفنی 39 3-3-4- دسترسی به رایانه/ شبکه. 39 3-3-5- دسترسی فیزیکی/ زمانی و کنترل حضور و غیاب 40 3-3-6- شناسایی شهروندان 40 3-3-7- شناسایی ملی 40 3-3-8- مدیریت بحران های بزرگ شهری 41 3-3-9- رأی گیری 41 3-3-10- گواهینامه رانندگی 41 3-3-11- توزیع امکانات عمومی 42 3-3-12- نظارت 42 فصل چهارمنتیجهگیری 43 4-1- نتیجه گیری 44 4-2- دنیای آینده44 منابع و مأخذ:45 فهرست اشکال عنوان صفحه شکل 2-1- طبقه بندی کلی متدهای بیومتریک . 21 شکل 2-2- تصویربرداری از عنبیه . 22 شکل 2-3-ساختار رگهای پشت شبکیه 23 شکل 2-4- تصویر دیجیتالی از اثر انگشت 24 شکل 2-5- تحلیل مشخات فیزیکی صورت . 25 شکل 2-6- تحلیل و مقایسه طول و قطر انگشت ها . 26 شکل 2-7- تصویربرداری از رگهای زیر پوست 26 شکل 2-8- شکل و ساختار لاله گوش 27 شکل 2-9- اکوی صدای خروجی از کانال گوش 27 شکل 2-10- بررسی چین و چروک های صورت 28 شکل 2-11- تفاوت بین دو چهره . 28 شکل 2-12- میزان جذب و انعکاس نور پوست . 29 شکل 2-13- نمونه امضاء . 30 شکل 2-14- تایپ کردن 30 شکل 2-15- صدای هر فرد در حالت عادی 31 شکل 2-16- نحوه حرکت هنگام راه رفتن 32 شکل 2-17- DNA .32 شکل 2-18- یک نمونه کارت شناسایی بیومتریکی 34 شکل 2-19- مراحل ایجاد یک کارت شناسایی بیومتریک . 35 شکل 2-20- مراحل بررسی یک کارت شناسایی بیومتریک . 35 شکل 3-1- سیستم های بیومتریکی 38 دانلود تحقیق سیستم های بیومتریک …