تحقیق شبکه های بی سیم مش

تحقیق شبکه های بی سیم مش

تحقیق شبکه های بی سیم مش فهرست مطالب چکیده 3 شبکه کامپپوتری چیست ؟ 4 مفهوم گره ” Node” و ایستگاههای کاری Work Stations ]]  6 مدل های شبکه 6 مدل شبکه نظیر به نظیر  7 مدل شبکه مبتنی بر سرویس دهنده  7 انواع شبکه از لحاظ جغرافیایی 8 ریخت شناسی شبکه ” Net work Topology”: 9 توپولوژی حلقوی ” Ring “: 11 توپولوژی اتوبوسی Bus : 12 توپولوژی توری Mesh : 12 توپولوژی درختی Tree : 13 توپولوژی ترکیبی Hybrid : 14 پروتکل : 14 پروتکل های شبکه 15 مدل Open System Interconnectionیا OSI 17 ابزارهای اتصال دهنده ” Connectivity Devices” : 20 پل ها ” Bridge ” : 23 مفاهیم مربوط به ارسال سیگنال و پهنای باند 25 عملكرد یک شبكه packet-switching 26 ابزار های اتصال دهنده 27 استفاده از كابل coaxial در شبكه اتوبوسی 30 connector RJ45 31 كابل UTP 32 فیبر نوری 34 تنظیمات مربوط به ویندوز 34 شبکه های بی سیم 36 مفاهیم و تعاریف 36 تصویر یک WLAN: 37 شبكهWLANبا یک AP (AccessPoint) 39 پارامترهای مؤثر در انتخاب و پیاده‌ سازی یک سیستم WLAN 42 شبکه های بیسیم مش 46 تاریخچه 46 ساختار شبکه 46 معماری 46 مدیریت 47 کاربردها 47 عملکرد 47 شبکه ی رادیویی چند گانه 48 تکنیک های رادیویی 48 طیف مدیریتی انعطاف پذیری : 48 پروتکل ها  48 … تحقیق شبکه های بی سیم