تحقیق كنترل و كاهش پدیده كودک آزاری

تحقیق كنترل و كاهش پدیده كودک آزاری

تحقیق كنترل و كاهش پدیده كودک آزاری فهرست مطالب : مقدمه اهداف فرضیه هدف كلی اهداف اختصاصی سیاست ها فرصت ها تهدیدها گروه هدف تعاریف انواع كودک آزاری كودک آزاری جسمانی كودك آزاری جنسی كودک آزاری هیجانی اهمال كاری جنسی اهمال كاری هیجانی – عاطفی اهمال كاری از نظر مراقبتهای پزشكی اختلال ساختگی وكالتی كودك آزاری اقتصادی كودک آزاری سیاسی سبب شناسی ( اتیولوژی ) الف- علل مربوط به كودک ب- علل مربوط به والدین ج- علل محیطی و اجتماعی اقدامات اجرایی الف- پیشگیری سطح اول: شناسایی ، اطلاع رسانی ، آگاه سازی ب- پیشگیری سطح دوم: ارایه خدمات و مداخلات ج- پیشگیری سطح سوم: بازتوانی ( توانمند سازی ) ه- امور حقوقی و قضایی و امور علمی و پژوهشی نظارت و ارزشیابی مستند سازی منابع مالی قانون حمایت از كودكان و نوجوانان قانون مجازات اسلامی بررسی و تحلیل آماری وضعیت موجود تحلیل آمار كلام آخر فهرست منابع … دانلود تحقیق كنترل و كاهش پدیده كودک آزاری