تحقیق ماهیان خاویاری

تحقیق ماهیان خاویاری

ماهیان خاویاری  فهرست مطالب: 1-مقدمه 2- رده بندی ماهیان خاویاری 3- دریای خزر زیستگاه مطلوب ماهیان خاویاری – وضع جغرافیایی ، اقلیمی و منابع زیستی دریای خزر – گونه های ماهیان خاویاری دریای خزر – بررسی یک نوع ماهی خاویاری : فیل ماهی 4- بهره برداری – ادارات شیلات و نواحی صید – فصول و امكان صید برحسب مهاجرت گونه ها – روشهای صید – آلات و ادوات صید ماهیان خاویاری – استاندارد طولی ماهیان خاویاری قابل صید 5- برآورد مقدار صید و تولید سالیانه خاویار در ایران 6- بررسی و تحلیل كمی صید 27 ساله ماهیان خاویاری در سواحل ایران 7- تولید خاویار در ایران 8- روشهای نگهداری تخمهای تازه ماهیان خاویاری قبل از عمل آوری – عمل آوری و حفظ تخمها در مقابل فساد با نمک 9- روشهای عمل آوری خاویار – طرز نگهداری خاویار 10- تركیبات و خواص خاویار 11- خاویار مصنوعی 12- منابع … دانلود تحقیق ماهیان خاویاری