تشریح کارایی عایق های مدرن (window film) در مقاوم سازی شیشه و بهینه سازی مصرف انرژی

تشریح کارایی عایق های مدرن (window film) در مقاوم سازی شیشه و بهینه سازی مصرف انرژی

تشریح کارایی عایقهای مدرن (window film) در مقاوم سازی شیشه و بهینه سازی مصرف انرژی  فهرست مطالب : چكیده 2 مقدمه 4 1- بررسی كیفی انتقال حرارت از طریق شیشه ها 6 1-1- مكانیسم پوششها برای جلوگیری از ورود حرارت 7 1-2- مكانیسم پوششها برای جلوگیری از اتلاف حرارت 8 2- ارزیابی مشخصات و استانداردها 10 3- نرم افزار تخمین 13 4- ممیزی انرژی 13 4-1- مطالعه موردی 14 4-2- شبیه سازی 14 5- شرح لایه 16 6- فرآیند نصب 17 7- مزایای دیگر 18 نتیجه گیری 19 مراجع 20