تغییر جنسیت در فقه و حقوق ایران

بررسی تغییر جنسیت در فقه و حقوق ایران

بررسی تغییر جنسیت در فقه و حقوق ایران فهرست مطالب چکیده 1 مقدمه 2 بخش اول: مفهوم تغییر جنسیت و سیر تاریخی موضوع و بررسی مسئله تغییر جنسیت از منظر فقه 3 1-1- فصل اول: تغییر جنسیت و معنا و مفهوم آن 4 1-1-1- گفتار اول: مفهوم و تعریف تغییر جنسیت  4 1-1-2- گفتار دوم: تغییر جنسیت از نظر فیزیولوژی  4 1-1-3- گفتار سوم: افراد خواهان تغییر جنسیت 5 1-1-4- گفتار چهارم: انواع تغییر جنسیت 8 1-2- فصل دوم: سیر تاریخی و فقهی تغییر جنسیت در ایران 10 1-2-1- گفتار اول: سیر تاریخی تغییر جنسیت در ایران  10 1-2-2- گفتار دوم: اولین تغییر جنسیت در ایران : 11 1-2-3- گفتار سوم: تأثیر تغییر جنسیت بر زندگی فردی و اجتماعی 12 1-2-4- گفتار چهارم: سرخوردگی جنسی ترانس سکشوال ها در ایران : 12 1-2-5- گفتار پنجم: تغییر جنسیت از منظر فقهی 13 1-2-6- گفتار ششم: دلیل قبول تغییر جنسیت از نظر فقیهان شیعه: 16 بخش دوم: تغییر جنسیت از دیدگاه فقه و حقوق.. 19 2-1- فصل اول: پیشینه موضوع 20 2-1-1- گفتار اول: موضوع تغییر جنسیت 20 2-2- فصل دوم: وضعیت حقوقی تغییر جنسیت 22 2-2-1- گفتار اول: مشروعیت مطلق 22 2-2-2- گفتار دوم: نظریه ممنوعیت مطلق 23 2-2-3- گفتار سوم: نظریه مشروعیت مشروط 24 2-3- فصل سوم: اصلاح جنسیت و علقه نکاح 25 2-3-1- گفتار اول: اصلاح جنسیت یکی از زوجین 25 2-3-2- گفتار دوم: اصلاح جنسیت زوجین به طور غیر همزمان 25 2-3-3- گفتار سوم: اصلاح جنسیت زوجین به طور همزمان 26 2-4- فصل چهارم: مهریه 28 2-4-1- گفتار اول: لزوم پرداخت کل مهریه مطلق 28 2-4-2- گفتار دوم: عدم لزوم پرداخت کل مهریه 28 2-4-3- گفتار سوم: لزوم پرداخت کل مهریه در صورت نزدیکی و تصنیف در غیر نزدیکی 29 2-4-4- گفتار چهارم: سقوط مهریه به طور مطلق در صورت عدم کسب رضایت شوهر 29 2-5- فصل پنجم: اصلاح جنسیت و ولایت بر فرزندان 30 2-5-1- گفتار اول: تغییر جنسیت و مسأله حضانت و سرپرستی کودکان 30 2-5-2- گفتار دوم: اصلاح حیثیت و نفقه فرزندان 31 2-6- فصل ششم: تغییر جنسیت و مسأله ارث 32 2-6-1- گفتار اول: ارث بردن فرد تغییر جنس داده شده از والدین خویش 32 2-6-2- گفتار دوم: ارث بردن والدین تغییر جنس داده از فرزند خویش 33 بخش سوم: بررسی تغییر جنسیت از منظر حقوق جمهوری اسلامی ایران و مسائل مربوط به آن 34 3-1- فصل اول: بررسی تغییر جنسیت از نظر حقوق جمهوری اسلامی ایران 35 3-1-1- گفتار اول: بررسی تغییر جنسیت از نظر حقوقی 35 3-1-2- گفتار دوم: وضعیت افراد دوجنسه در صورت بزهکار بودن 37 3-1-3- گفتار سوم: وضعیت افراد دوجنسه در صورت بزه دیده بودن آنها 43 3-2- فصل دوم: تغییر جنسیت و مسائل مربوط به آن 45 3-2-1- گفتار اول: تغییر جنسیت و مسأله بقای ازدواج 45 3-2-2- گفتار دوم: تغییر جنسیت و مسأله مهریه : 48 3-2-3- گفتار سوم: تغییر جنسیت و مسأله ارث 52 بخش چهارم: بحـــث و نتیجه گیری 59 4-1- خلاصه 60 4-2- بحث 60 4-3- نتیجه گیری 61 فهرست منابع.. 64