توهین و اهانت در حقوق ایران

توهین و اهانت در حقوق ایران

توهین و اهانت در حقوق ایران مقدمه 1 توهین در لغت 2 توهین مشدّد 3 شروط توهین به مقامات خارجی 3 توهین به وسیلۀ مطبوعات 4 عنصر معنوی 5 مجازات جرم توهین 5 توهین ساده 6 شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم 7 موهن بودن رفتار 7 وجود مخاطب معین 8 شخص حقیقی بودن مخاطب 9 زنده بودن مخاطب 10 خصوصی یا علنی بودن توهین 10 صریح بودن توهین 11 عدم لزوم ارتجالی بودن توهین 11 ب)عنصر روانی 12 توهین مشدد به اعتبار مقام مخاطب 13 الف) توهین به رهبری قبلی و فعلی 13 توهین به سایر کار کنان و مقامات دولتی ایران 14 ج)توهین به مقامات سیاسی خارجی 16 توهین به صاحبان حرفه ها و مشاغل خاص 18 توهین مشدد به اعتبار جنسیت یا سن طرف توهین 18 توهین مشدد به اعتبار قداست طرف توهین 19 توهین مشدد به اعتبار نحوه ارتکاب 21 توهین مشدد به اعتبار و سیله ارتکاب 22 هتک حرمت منازل 25 ارکان عمومی و اختصاصی جرم هتک حرمت منازل 26 رژیم جزائی حقوقی هتک حرمت منزل 28 هتک حرمت مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی و افشای مطالب آنها 29 مزاحمت تلفنی 31 هتک حرمت مردگان 34 نتیجه حاصله 36 منابع 37 … تحقیق توهین و اهانت در حقوق ایران