حق تألیف در فقه امامیه و حقوق موضوعه

حق تألیف در فقه امامیه و حقوق موضوعه

حق تألیف در فقه امامیه و حقوق موضوعه فهرست: عنوان صفحه مقدمه 1 مبحث اول : مفاهیم 3 ب ـ حق معنوی مؤلف 4 مبحث دوم : مشروعیت حق مؤلف 6 مبحث سوم : پیشینه ادواری حق مؤلف 9 الف ـ عهد باستان 9 ب ـ قرون وسطی 11 ج ـ عصر جدید (قرن شانزدهم و هفدهم) 12 1- ظهور صنعت چاپ 12 2- دوران رنسانس 13 3- دوران قبل از معاصر 13 مبحث چهارم : حق تألیف در حقوق موضوعه ایران 15 مبحث پنجم : حق مؤلف در كنوانسیونهای بین‌ المللی 20 مبحث ششم : ماهیت حقوقی مؤلف 22 بخش اول: حقوق عرفی 22 الف ـ نظریه ارتباط حق مؤلف با حقوق كار 22 ب ـ نظریه حق مؤلف حقوق فكری 24 ج ـ نظریه تفكیک 25 د ـ نظریه وحدت 26 هـ ـ نظریه حقوق طبیعی 27 و ـ نظریه حقوق شخصی 27 ز ـ نظریه حقوق اخلاقی 28 مبحث هفتم : حق تألیف در حقوق اسلام 31 مبحث هشتم : حق معنوی مؤلف در حقوق موضوعه 43 گفتار نخست : خصوصیات حق معنوی مؤلف 43 الف ـ حق معنوی غیرقابل انتقال است 43 ب ـ حق معنوی محدود به زمان و مكان نیست 46 ج ـ قابلیت استناد 47 گفتار دوم : انواع حقوق معنوی 49 بخش اول : حق معنوی مؤلف به اعتبار خودش 49 الف ـ حق حرمت نام و عنوان مؤلف در زمان حیات مؤلف 49 ب ـ حق حرمت نام و عنوان مؤلف بعد از فوت 52 بخش دوم : حقوق معنوی به اعتبار تألیف 55 الف ـ حق انتشار 55 ب- حق استرداد 58 گفتار سوم : نحوه حمایت از حق معنوی مؤلف در حقوق موضوعه ایران و كنوانسیون‌ های بین‌المللی 60 بخش اول : شرایط حمایت از اثر 60 الف ـ اصالت 60 ب ـ مشروعیت 61 ج ـ ثبت اثر 61 د ـ اعلان مشخصات 62 بخش دوم : ضمانت اجرای حمایت از حق معنوی مؤلف 63 الف ـ ضمانت اجرای جزایی 63 1ـ تجاوز به نام و عنوان اثر 64 2ـ جرم تكثیر و نسخه‌ برداری بدون اجازه مؤلف 65 3ـ تحریف و تغییر اثر 66 ب ـ ضمانت اجرایی مدنی 68 ج ـ درج مفاد حكم در روزنامه 69 د ـ جلوگیری از نشر 69 بخش سوم : كنوانسیونهای بین‌ المللی 74 مبحث اول : كنوانسیونهای بین‌ المللی راجع به حق معنوی مؤلف 75 گفتار اول : كنوانسیون برن 75 1ـ مقدمه كنوانسیون 77 2ـ مقررات ماهوی 78 3- مقررات ماهوی مربوط به كشورهای در حال توسعه 80 4- مقررات مربوط به مجمع و امور مربوط به آن 82 گفتار دوم : كنوانسیون جهانی حقوق مؤلف ژنو 83 … حق تألیف در فقه امامیه و حقوق موضوعه