حل عددی ( روش صریح) معادله غیر فوریه هدایت حرارتی ( با فرترن و مت لب )

حل عددی ( روش صریح) معادله غیر فوریه هدایت حرارتی ( با فرترن و مت لب )

اگرچه قانون فوريه هنوز هم برای اغلب مسائل مهندسی تحت شرايط خاص، به اندازه کافی دقيق است، اما در شرايطی شامل گراديان دماهای زياد، مقياس های نانو و ميکرو زمانی و مکانی، دماهای نزديک صفر مطلق و … تئوری هدايت حرارت فوريه دقيق نيست و تئوري¬‌های غيرفوريه ای، قابل اعتمادتر هستند. اين حالات در تجهيزات ميکروالکترونيکی مانند چيپ های مدارات مجتمع، گرمايش پالس¬‌های ليزر فرکانس بالا يا شار حرارتی بالا برای ذوب و برش سطوح مواد و در بعضی مواد غير همگن مانند پوست و بافتهای زنده، اتفاق مي افت …