حل عددی مسئله انتقال حرارت ناپایای دو بعدی با متلب (با سه روش مختلف)

حل عددی مسئله انتقال حرارت ناپایای دو بعدی با مت لب (با سه روش مختلف)

  مسئله مورد نظر یک صفحه 1در 1 می باشد که توزیع دما در آن در زمان های مختلف و با استفاده از روش های صریح، ضمنی و ADI بدست آمده است.(با شرایط مرزی و اولیه معلوم) …