حل عددی مسئله انتقال حرارت ناپایای یک بعدی با سه روش مختلف در فرترن 90 به همراه با گزارش کار

حل عددی مسئله انتقال حرارت ناپایای یک بعدی با سه روش مختلف در فرترن 90 (همراه با گزارش کار)

مسئله مورد نظر یک میله به طول 1 می باشد که توزیع دما در آن در زمان معلوم و با استفاده از روش های صریح، ضمنی و کرنک-نیکلسون بدست آمده است.(با شرایط مرزی و اولیه معلوم) …