حل مسئله انتقال حرارت ناپایای یک بعدی با فرترن 90 ( همراه با گزارش کار )

حل مسئله انتقال حرارت ناپایای یک بعدی با فرترن 90 (همراه با گزارش کار)

        مسئله مورد نظر یک میله به طول 1 می باشد که توزیع دما در آن در زمان های مختلف و با استفاده از روش صریح بدست آمده است.(با شرایط مرزی و اولیه معلوم) …