حل مسئله cavity به کمک الگوریتم simple ( با استفاده از فرترن 90 )

حل مسئله cavity به کمک الگوریتم simple ( با استفاده از فرترن 90 )

  مساله lid-driven cavity یا همان حفره با مرز متحرک یکی از مسایل کلاسیک است برای بررسی و اعتبارسنجی کد ها بکار می رود. برخلاف ظاهر ساده مساله در اعداد رینولدز مختلف، فیزیک  های پیچیده ای در این مساله اتفاق می افتد که بررسی آنها جالب است.در فایل مورد نظر ، حل مسئله cavity با استفاده الگوریتم Simple و با استفاده از فرترن 90 ارائه شده است. گزارش کار مسئله نیز به صورت کامل (مقدمه، توضیحات و نتایج) ارائه گردیده است.     مسئله مورد نظر در رینولدزهای 1 ،100،10  و 1000  بر …