حل معادله موج یک بعدی درجه دوم با matlab

حل معادله موج یک بعدی درجه دوم با matlab

    برنامه مورد نظر، معادله موج یک بعدی درجه دوم را با در نظر گرفتن شرایط اولیه و مرزی معلوم حل می کند و پروفایل سرعت موج را در زمانهای مختلف به صورت متحرک به کاربر ارائه می دهد.(شرایط مرزی و اولیه را می توان درون فایل برنامه به دلخواه تغییر داد.گزراش کار نیز به صورت کامل ارائه شده است. …