حل معادله موج یک بعدی غیر خطی با matlab

حل معادله موج یک بعدی غیر خطی با زبان برنامه نویسی matlab

      معادله موج غیر خطی u/∂t+u.∂u/∂x=0∂ با روش استفاده از روش های زیر حل شده است: اختلاف بالا دست – لاکس-اویلر ضمنی – لیپ فراگ-لاکس – وندروف -2 گامی لاکس – وندروف – مک کورمک شرط اولیه: u(x,0) =sinx نمودار حرکت موج پس از اجرا به صورت انیمیشن به نمایش درخواهد آمد. …