حل معادله پاره ای لاپلاس با متلب

حل معادله پاره ای لاپلاس با مت لب

    در این پروژه حل معادله پاره ای لاپلاس با شرایط مرزی معلوم با روش های ADI ، SOR و gauss با استفاده از نرم افزار مت لب ارائه گردیده است. …