حل معادله پواسون یک بعدی با استفاده از روش گوس سایدل با matlab

حل معادله پواسون یک بعدی با استفاده از روش گوس سایدل (با matlab)

کد نوشته شده معادله پواسون یک بعدی برای یک میله را حل می نماید. (مقادیر شرایط مرزی،طول میله، سطح مقطح میله ، تعداد تقسیمات و ثوابت معادله به صورت ورودی از کاربر خواسته می شوند.) اسکریپت-فایل gauss_sidel1.m  مربوط به روش گوس-سایدل است. …