دادخواست الزام به تمکین

دادخواست الزام به تمکین


نام فایل: دادخواست الزام به تمکین   نوع فایل: word   تعداد فایل: یک (۱) نمونه داخواست   تعداد صفحات: یک صفحه   توضیحات: یک نمونه داخواستِ یک صفحه ای تنظیم شده در سربرگ و آماده تقدیم به دادگستری، که پس از پرداخت هزینه قابل دانلود خواهد بود.     الزام به تمکین: بر اساس ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی همین که عقد نکاح به طور صحیح واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر بر قرار می شود. تمکین در لغت تن دادن است و در تعبیر حقوقی؛ قیام زن به ادای وظایف زوجیت در مقابل شوهر گفته می شود. چنانچه زوجه بدون داشتن دلیل موجه شرعی یا قانونی، از تمکین در برابر زوج امتناع نماید، باید به صورت قانونی وی را ملزم به ایفای وظایف زناشویی خود نمود.   الزام به تمکین صرفاً از طریق محاکم قضایی قابل اجراست و زوجین حتی با وجود صدور حکم دادگاه نمی توانند همسر خود را با توسل به زور ملزم به تمکین از خود نمایند. اما عدم پیروی از حکم دادگاه عواقبی همچون عدم استحقاق نفقه، نشوز و تجویز ازدواج مجدد برای زوج را به دنبال خواهد داشت. تمکین عام: ماده &n …