دادخواست تعدیل تقسیط مهریه به درخواست زوج

دادخواست تعدیل تقسیط مهریه به درخواست زوج


نام فایل: دادخواست تعدیل تقسیط مهریه به درخواست زوج نوع فایل: word تعداد فایل: یک (۱) نمونه داخواست تعداد صفحات: یک صفحه توضیحات: یگ نمونه داخواستِ یک صفحه ای تنظیم شده در سربرگ و آماده تقدیم به دادگستری، که پس از پرداخت هزینه قابل دانلود خواهد بود. دادخواست تعدیل در تقسیط مهریه توسط زوج به چه معناست؟ بعد از دادخواست اعسار شرایطی برای پرداخت مهریه تعیین می گردد که بر اساس آن زوج اقدام به پرداخت قسط مهریه به میزان تعیین شده توسط دادگاه، در زمان مقرر می نماید؛ اما پس از مدتی به دلایلی زوج نمی تواند اقساط مهریه را تعدیه نماید که در این صورت زوج می تواند دادخواستی تنظیم نماید. این دادخواست که تعدیل در تقسیط نام دارد شرایطی را برای زوج مهیا می سازد که نفع وی را به دنبال دارد و بر اساس آن مهریه ای که قبلاً به صورت اقساطی (مثلاً 6 ماه یک سکه به زوجه پرداخت می نموده) پس از تقدیم دادخواست تعدیل به همراه مستندات آن سبب تعدیل اقساط مهریه گردیده و در فرض مذکور (به 9 ماه یک سکه تعدیل می یابد) فرمت فایل ورد  تعداد صفحه1 …