دانلود مقاله تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود مقاله تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  فهرست مطالب: چكیده 1 مقدمه 2 فصل اول كلیات تحقیق 1-1-مقدمه 4 2-1 بیان مسئله و چگونش برگزیدن موضوع پژوهش 5 1-2-1 ساز و کارهای برون سازمانی (محیطی)7 2-2-1 ساز و کارهای درون سازمانی (محاطی)7 3-1 اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش 8 4-1 اهداف پژوهش 10 5-1 فرضیه های پژوهش 11 1-5-1 فرضیه اول 11 2-5-1 فرضیه دوم 11 3-5-1 فرضیه سوم 11 6-1 روش پژوهش 11 7-1 روش جمع آوری اطلاعات 12 8-1 قلمرو پژوهش 12 9-1 چهارچوب نظری پژوهش 12 10-1 مدل تحلیلی پژوهش 13 11-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات 14 فصل دوم مروری بر ادبیات تحقیق 1-2- گفتار اول حاکمیت شرکتی 17 1-1-2 مفاهیم حاکمیت شرکتی 17 2-1-2 چارچوب نظری حاکمیت شرکتی 20 1-2-1-2 تئوری نمایندگی 21 2-2-1-2 تئوری هزینه معاملات 23 3-2-1-2 تئوری ذینفعان 24 3-1-2 تئوری هزینه معاملات دربرابرتئوری نمایندگی 26 4-1-2 تئوری ذی نفعان دربرابر تئوری نمایندگی 26 5-1-2 دلایل اهمیت حاکمیت شرکتی 27 6-1-2 اهداف حاکمیت شرکتی 27 7-1-2 الگوهای حاکمیت شرکتی 28 1-7-1-2 الگوی مبتنی بربازار 28 2-7-1-2 الگوی حاکمیت شرکت مبتنی برروابط 29 3-7-1-2 الگوی حاکمیت شرکتی در حال گذار 29 4-7-1-2 الگوی نوظهور 30 8- 1-2 سیستم های حاکمیت شرکتی 30 1-8-1-2 سیستم های درون سازمانی 31 2-8-1-2 سیستم های برون سازمانی 32 9-1-2 مقایسه اصول حاکمیت شرکت اسلامی با اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 34 2-2 گفتار دوم مدیریت سود 35 1-2-2 مفاهیم مدیریت سود 35 2-2-2 انگیزه های مدیریت سود 36 1-2-2-2 قرارداد بین مدیران و مالکان 36 2-2-2-2 قرارداد بین مدیران و بستانکاران 36 3-2-2-2 انگیزه های سیاسی 37 4-2-2-2 انگیزه های مالیاتی 37 5-2-2-2 تغییرات در مدیران ارشد اجرایی 38 6-2-2-2 انگیزه های مربوط به نخستین عرضه عمومی 38 7-2-2-2 کاستن از هزینه های معاملاتی 39 8-2-2-2 برآوردن انتظارات 39 3-2-2 مدیریت سود خوب در مقابل مدیریت سود بد39 4-2-2 الگوهای مدیریت سود 40 1-4-2-2 الگوی بدست آوردن آرامش 40 2-4-2-2 الگوی حداکثرکردن سود 41 3-4-2-2 الگوی حداقل کردن سود 41 4-4-2-2 الگوی هموارسازی سود 42 5-2-2 اندازه گیری مدیریت سود 42 3-2 گفتار سوم ساختار هیأت مدیره 45 1-3-2 هیأت مدیره مطلوب 45 2-3-2 مسئولیت های هیأت مدیره 46 3-3-2 ستاد هیأت مدیره 47 4-3-2 ساز و کارهای حاکمیت شرکتی مرتبط با هیأت مدیره 47 1-4-3-2 اعضای غیر موظف 47 2-4-3-2 کفایت مدیران 48 3-4-3-2 تعداد اعضای هیأت مدیره 48 5-3-2 تفکیک وظایف اعضای هیأت مدیره 49 6-3-2 تفکیک وظایف رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل 49 7-3-2 استقلال اعضای هیأت مدیره 49 8-3-2 جلسات هیأت مدیره 50 4-2 گفتار چهارم ساختار مالکیت 50 1-4-2 مالکیت پراکنده 50 2-4-2 مالکیت متمرکز 51 3-4-2 اهمیت ساختار مالکیت شرکت ها و تعامل آن بارشد اقتصادی 52 4-4-2 ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد درسطح شرکت 52 5-4-2 ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد در سطح کشور 53 5-2 گفتار پنجم سرمایه گذاران نهادی 54 1-5-2 نقش سرمایه گذاران نهادی 54 2-5-2 دلایل رشد سرمایه گذاران نهادی 55 3-5-2 سرمایه گذاران نهادی وارزش شرکت 56 4-5-2 سرمایه گذاران نهادی و حاکمیت شرکتی 56 6-2 گفتار ششم پیشینه پژوهش 57 1-6-2 پیشینه پژوهش برون کشور 57 2-6-2 پیشینه پژوهش درون کشور 59 فصل سوم روش اجرای تحقیق 1-3- مقدمه 67 2-3 جامعه آماری 67 3-3 محاسبه حجم نمونه وروش نمونه گیری 68 4-3 روش پژوهش 70 5-3 روش جمع آوری اطلاعات 71 6-3 متغیرهای پژوهش و شیوه محاسبه آنها 71 1-6-3 متغیر های مستقل 71 2-6-3 متغیرهای وابسته 71 7-3 تابع آماره 74 1-7-3 آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (KS)74 2-7-3 تحلیل رگرسیون 74 3-7-3 دیاگرام پراکنش  74 4-7-3 معادله خط 75 5-7-3 ضریب همبستگی پیرسون 75 6-7-3 آزمون دوربین واتسون 76 فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 1-4-‏ مقدمه 78 2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 78 3-4 آزمون فرضیه ها 79 1-3-4 آزمون فرضیه اول 79 2-3-4 آزمون فرضیه دوم 85 3-3-4 آزمون فرضیه سوم 91 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 1-5-مقدمه 100 2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیات 100 1-2-5 نتیجه آزمون فرضیه اول 100 2-2-5 نتیجه آزمون فرضیه دوم101 3-2-5 نتیجه آزمون فرضیه سوم101 3-5 پیشنهادها102 1-3-5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های پژوهش 102 2-3-5 پیشنهاد برای پژوهش های آتی 103 4-5 محدودیت های پژوهش 103 پیوستها پیوست شماره 1 شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در پایان سال 1387 105 پیوست شماره 2 نام شرکت های نمونه پژوهش 109 پیوست شماره 3 نحوه محاسبه متغیر های مستقل 113 پیوست شماره 4 اقلام تعهدی اختیاری (DA)126 پیوست شماره 5 جداول مربوط به تجزیه و تحلیل های آماری 140 منابع و ماخذ منابع فارسی 154 منابع لاتین 157 منابع اینترنتی 158 چکیده انگلیسی 159 نگاره شماره 1-1-2 مشخصات سیستم های درون سازمانی و برون سازمانی حاکمیت شرکتی 33 نگاره شماره 1-2-2 شاخص های اقلام تعهدی اختیاری منبع 43 نگاره شماره 1-6-2 خلاصه پژوهش های انجام شده درزمینه حاکمیت شرکتی 63 نگاره شماره (1-3) نام صنایع و تعداد نمونه های انتخابی 69 نگاره شماره (1-4) شاخص های مرکزی ، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع 79 نگاره شماره (2-4) آزمون کولموگروف اسمیرنوف 80 نگاره شماره (3-4) آزمون کولموگروف اسمیرنوف 81 نگاره شماره (4-4) تحلیل واریانس رگرسیون 81 نگاره شماره (5-4) ضرایب معادله رگرسیون 84 نگاره شماره (6-4) همبستگی ها 84 نگاره شماره (7-4) ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون 85 نگاره شماره (8-4) آزمون کولموگروف اسمیرنوف 86 نگاره شماره (9-4) آزمون کولموگروف اسمیرنوف 87 نگاره شماره (10-4) تحلیل واریانس رگرسیون 87 نگاره شماره (11-4) ضرایب معادله رگرسیون 90 نگاره شماره (12-4) همبستگی ها90 نگاره شماره (13-4) ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون 91 نگاره شماره (14-4) آزمون کولموگروف اسمیرنوف 92 نگاره شماره (15-4) آزمون کولموگروف اسمیرنوف 93 نگاره شماره (16-4) تحلیل واریانس رگرسیون 93 نگاره شماره (17-4) ضرایب معادله رگرسیون 96 نگاره شماره (18-4) همبستگی ها 96  نگاره شماره (19-4) ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون 97 نگاره شماره (48-4) خلاصه یافته های حاصل از آزمون فرضیه ها98 نمودارشماره (1-1) متغیرهای تحقیق و رابطه بین آنها14 نمودارشماره (2-4) پراکنش مقادیر استاندارد شده در مقابل مقادیر پیش بینی شده82 نمودار شماره (3-4) دیاگرام پراکنش 83 نمودار شماره (4-4) آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون 83 نمودارشماره (5-4) پراکنش مقادیر استاندارد شده در مقابل مقادیر پیش بینی شده88 نمودار شماره (6-4) دیاگرام پراکنش 89 نمودار شماره (7-4) آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون 89 نمودار شماره (9-4) دیاگرام پراکنش 95 نمودار شماره (10-4) آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون 95 دانلود مقاله تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران