دستگاه تراش طراحی شده در سالیدورکز

دستگاه تراش

طراحی شده در سالیدورک
قابل مشاهده در SOLIDWORKS 2013
همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی
آماده جهت رندرگیری …