دستگاه فلوفرمینگ

دستگاه فلوفرمینگ

دستگاه فلوفرمینگ فهرست مندرجات: چكیده 3 1- مقدمه 4 2 – تعاریف و اصول اولیه 7 3 انواع روشهای فلوفورمینگ 12 3-1 فلوفورمینگ دستی 10 3-1-1 قابلیت‌ها 10 3-1-2 مزایا و معایب 11 3-1-3 تجهیزات 11 3-1-4 ماشین‌های فلوفرمینگ دستی 13 3-1-6 ابزار‌های فلوفرمینگ 14 3-1-7 سرعت 14 3-1-8 روانكاری 15 3-2 فلوفورمینگ ماشینی 15 3-2-1 تجهیزات و ماشین آلات فلوفورمینگ ماشینی 16 3-2-2 روانكاری و خنک كننده‌ ها در فلوفورمینگ ماشینی 17 3-2-3 اثرات فلوفرمینگ ماشینی بر خواص فلزی 17 3-2-4 فلوفورمینگ برشی 18 3-2-4-1 فلوفورمینگ مخروطی 19 3-2-4-2 فلوفورمینگ ماشینی در تولید عدسیها (نیم كره‌ها) 22 3-2-5 فلوفورمینگ لوله 23 3-2-5-1 زمینه‌های كاربرد 24 3-2-5-2 پریفرم 25 3-2-5-3 روش‌های فلوفرمینگ لوله 26 3-2-5-4 ماشینهای فلوفورمینگ لوله 28 3-2-5-5 ابزارهای فلوفرمینگ لوله 30 3-2-5-6 محدودیت‌ های ضخامت در دیواره لوله 34 3-2-5-7 اثر پارامتر‌های ماشین بر فلوفورمینگ لوله 35 3-2-5-8 پرداخت سطح قطعات حاصل از فلوفورمینگ 37 3-2-5-9 سرعت 39 3-2-5-10 قابلیت فلوفورمینگ پذیری ( قابلیت پذیرش فلوفورمینگ لوله ) 40 … تحقیق دستگاه فلوفرمینگ