دستگاه منگنه طراحی شده در سالیدورکز

دستگاه منگنه

طراحی شده در سالیدورک
قابل مشاهده در SOLIDWORKS
همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی
آماده جهت رندرگیری …