رابطه اختلال‌ های یادگیری با عملكرد تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی

رابطه اختلال‌ های یادگیری با عملكرد تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی

رابطه اختلال‌ های یادگیری با عملكرد تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی فهرست مطالب : عنوان صفحه چكیده 1 فصل اول: كلیات تحقیق مقدمه 3 بیان مسئله 4 اهمیت و ضرورت پژوهش 5 اهداف كلی و جزئی 6 سوالات ویژه 6 تعریف نظری 7 تعریف عملیاتی 7 فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق مقدمه 10 تاریخچه اختلال‌ های یادگیری 10 نظریات مرتبط با نارسایی ویژه در یادگیری 13 مراحل رشد پیاژه 14 نظریات رشدی 14 كاربرد نظریات رشدی در نارسایی ویژه در یادگیری 15 ویژگی‌ های كودكان با نارسایی‌ های ویژه در یادگیری 22 علل احتمالی نارسایی ویژه در یادگیری 25 طبقه‌ بندی نارسایی‌ های ویژه در كودكان 34 هوش‌ های چندگانه و ناتوانی‌ های یادگیری 46 ویژگی‌ های معلم نارسایی‌ های ویژه در یادگیری 49 مطالعات مغزی 54 ارتباط نوشتاری در نظامك یكپارچه زبان 56 روش فرنال 57 ناتوانی در ریاضیات 57 رفتار اجتماعی و هیجانی 59 راهبردهای ایجاد اعتماد به نفس 59 پیامدهای ناتوانی‌ های خواندن 60 نارساخوانی 65 مطالعات تشریحی مغز مرده 66 علوم اعصاب و مطالعه مغز 66 اختلال كاركرد دستگاه عصبی مركزی 69 الگوی رشد ناهماهنگ 69 دشواری در انجام دادن تكالیف تحصیلی و یادگیری 69 نقش معلم در اجرای موفق‌تر برنامه‌ های درسی 70 یادگیری مبتنی بر مغز 70 تئوری‌های شناخت مغز و آموزش 71 پیامدهای پژوهشهای مغز در برنامه درسی 76 فعالیتهای یادگیری 79 یادگیری پیش‌ دبستانی : دستگاه‌ های ادراكی 81 مفهوم جهت ادراكی 82 اضافه بار دستگاه‌های ادراكی 82 ادراک شنیداری 83 ادراك دیداری 83 روابط فضایی 85 ادراك كل و جزء 86 ادراك بساوایی و حركتی 86 نظام‌های زبان‌شناختی 87 زبان شفاهی 88 اشكال گوناگون زبان 89 زبان به منزله فرآیند برقراری ارتباط 90 نظریه‌های چگونگی فراگیری زبان در كودكان 90 نظریه‌های فطری‌نگر 91 نظریه‌های شناختی 91 نظریه‌های اجتماعی 92 مشكلات زبانی دانش‌آموزان دچار ناتوانی‌ های یادگیری 92 اختلالات زبانی 93 گوش دادن 93 درك واژه‌ها و مفاهیم ، درك جمله 94 تخصص‌ های پزشكی كه با ناتوانی‌ های یادگیری سر و كار دارند95 سایر تخصص‌های پزشكی 95 الگوهای برنامه درسی دوره اول كودكی 96 تمرین خاص رشد ذهنی 97 برنامه درسی غنی‌سازی 98 استفاده از فناوری برای كودكان خردسال دچار ناتوانی100 آموزش بالینی 101 چرخه آموزش بالینی 102 ملاحظات زیست محیطی 103 طبقه‌ بندی روشهای تدریس 106 رویكردهای پردازش شناختی 106 رویكردهای راهبردی یادگیری 109 تحلیل برنامه درس 110 رویكرد فنون ویژه 110 رویكرد آموزش و پرورش 113 مهار متغیرهای آموزش 114 پژوهش‌ در داخل كشور 117 پژوهش در خارج كشور 119 جمع‌ بندی 121 فصل سوم: روش‌ شناسی تحقیق مقدمه 123 روش و نوع تحقیق 124 جامعه آماری 124 نمونه و روش نمونه‌گیری 124 ابزار گردآوری اطلاعات 125 جدول تناظر سوالات پرسشنامه یا سوالات 126 روش تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق 127 فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‌ها بخش اول : مقدمه 129 بررسی ویژگی‌های دموگرافیك نمونه‌ها 130 تجزیه و تحلیل اطلاعات 133 بررسی سوال اول تحقیق 134 بررسی سوال دوم تحقیق 135 بررسی سوال سوم تحقیق 136 بررسی سوال چهارم تحقیق 137 بررسی سوال پنجم تحقیق 138 بررسی سوال ششم تحقیق 139 بخش دوم : تحلیل آماری مربوط به سوال ویژه شماره یك142 تحلیل آماری مربوط به سوال ویژه شماره دو 143 تحلیل آماری مربوط به سوال ویژه شماره سه 144 تحلیل آماری مربوط به سوال ویژه شماره چهار 145 تحلیل آماری مربوط به سوال ویژه شماره پنج 146 تحلیل آماری مربوط به سوال ویژه شماره شش 147 فصل پنجم: خلاصه، نتیجه‌ گیری ، پیشنهادات جمع‌ بندی 149 یافته‌ های تحقیق 150 بحث و تفسیر 151 پاسخ به سوال تحقیق 154 محدودیت‌ های تحت كنترل محقق 155 پیشنهادات 156 منابع 162 ضمائم فهرست جداول … پایان نامه رابطه اختلال‌ های یادگیری با عملكرد تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی