رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از روش HML و SMB در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از روش HML و SMB در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از روش HML و SMB در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

فهرست مطالب: چكیده 1 مقدمه 2 فصل اول: كلیات تحقیق 1-1-مقدمه 4 2-1 بیان مسأله 4 3- 1 تاریخچه موضوع تحقیق 6 4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق 8 5-1 اهداف تحقیق 9 1-5-1 هدف کلی 9 2-5-1 هدف ویژه 9 6-1 چارچوب نظری تحقیق 9 7-1 فرضیات تحقیق 12 8-1 تعریف واژگان و اصطلاحات 12 فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق 1-2- مقدمه 15 2-2 بازار مالی 15 1-2-2 کارکرد های اقتصادی بازار مالی 16 1-1-2-2 کمک به فرایند تشکیل سرمایه 16 2-1-2-2 تعیین قیمت دارایی های مالی 16 3-1-2-2 ایجاد بازار ثانویه برای معاملات دارایی های مالی (افزایش نقدینگی داراییها)17 4-1-2-2 کاهش هزینه مبادلات 17 2-2-2 طبقه بندی بازارهای مالی 17 1-2-2-2 بازار پول 18 2-2 -2-2 بازار سرمایه 18 3-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار در جهان 18 4-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران 19 5-2 تعریف بورس اوراق بهادار 21 6-2 دارایی 22 1-6-2 دارایی مالی 22 7-2 اوراق بهادار 23 8-2 سهام عادی 23 9-2 بازده سهام 24 1-9-2 مفهوم بازده 24 10-2 بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار 24 1-10-2 بازده تحقق یافته 25 2-10-2 بازده مورد انتظار 25 11-2 اجزای بازده 25 1-11-2 سود دریافتی 25 2-11-2 سود (زیان) سرمایه 25 12-2 اندازه شرکت و اثر گذاری آن در عملکرد شرکت 29 1-12-1 لزوم تجزیه و تحلیل اندازه شرکت 29 13-2 شاخص های اندازه 30 1-13-2 میزان دارایی شرکت 30 2-13-2 میزان فروش کل شرکت 30 3-13-2 لگاریتم فروش کل 31 4-13-2 تعداد پرسنل شرکت 31 5-13-2 ارزش بازار شرکت 31 14-2مفهوم ارزش 32 15-2 انواع ارزش 32 1-15-2 ارزش اسمی 32 3-15-2 ارزش بازار 33 4-15-2 ارزش انحلال 34 5-15-2 ارزش با فرض تداوم فعالیت شرکت 34 6-15-2 ارزش ذاتی 34 7-15-2 ارزش منصفانه 35 16-2 نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BE/ME )35 17-2 قیمت گذاری (ارزشیابی) دارایی های مالی 35 18-2 مدل بهینه سازی پرتفوی مارکوویتز 36 19-2 مدل های تعادلی 36 1-19-2 نظریه قیمت گذاری آربیتراژ 37 2-19-2 مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای 39 1-2-19-2 کاربردهای مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای 41 3-19-2 مدل سه عاملی فاما و فرنچ 41 1-3-19-2 عامل اندازه 43 2-3-19-2 عامل ارزش 43 24-2 پیشینه تحقیق 44 1-24-2 تحقیقات در خارج از ایران 44 2-24-2 تحقیقات انجام شده در ایران 49 فصل سوم: روش اجرای تحقیق 1-3- مقدمه53 2-3 روش تحقیق 53 3-3 جامعه مطالعاتی 54 4-3 قلمرو تحقیق 55 1-4-3 قلمرو موضوعی تحقیق 55 2-4-3-قلمرو زمانی تحقیق 55 3-4-3-قلمرو مکانی تحقیق 55 5-3 مدل تحلیلی تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر های تحقیق 56 6-3 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات 58 7-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها58 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 1-4 مقدمه 64 2-4 شاخص های توصیفی متغیر ها64 3-4 آزمون فرضیه ها65 1-3-4 فرضیه اول 67 2-3-4 فرضیه دوم71 4-4 آزمون فرضیات در حالت دو متغیره75 5-4 آزمون معنی داری رگرسیون چند گانه76 6-4 آزمون هم خطی 86 7-4 خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها87 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 1-5-مقدمه91 2-5 نتایج آزمون فرضیه ها91 1-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در رگرسیون تک متغیره91 2-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در حالت رگرسیون دو متغیره93 3-5 نتیجه گیری 93 4-5 پیشنهاد هایی مبنی بریافته های تحقیق 95 5-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی 96 6-5 محدودیت های تحقیق 97 پیوستها پیوست الف 99 پیوست ب 105 پیوست ج 111 پیوست د 117 پیوست ه 123 منابع و ماخذ منابع فارسی 131 منابع لاتین 133 منابع اینترنتی 135 چکیده انگلیسی 136 نگاره 1-1 یافته های تحقیقات در ارتباط با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام10 نگاره 1-4 توصیف متغیرها با شاخص های مرکزی، پراکندگی و نمودار توزیع داده ها (Statistics)65 نگاره 2-4 آزمون كلموگروف- اسمیرنف در سطح هر پرتفوی 66 نگاره 3-4 ضریب همبستگی و ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون در ارتباط با اندازه شركت و بازده67 نگاره 4-4 تحلیل واریانس بین لگاریتم اندازه شركت و بازده واقعی S/H 68 نگاره 5-4 ضرایب معادله رگرسیون بین لگاریتم طبیعی اندازه شركت و بازده واقعی S/H 69 نگاره 6-4 ضریب همبستگی و ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون در ارتباط با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده71 نگاره 7-4 تحلیل واریانس بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده واقعی S/H 72 نگاره 8-4 ضرایب معادله رگرسیون بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده واقعی … S/H 73 نگاره 9-4 ضریب همبستگی و ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون در ارتباط با اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی 76 نگاره 10-4 متغیرهای رگرسیون چند گانه77 نگاره 11-4 تحلیل واریانس بین لگاریتم اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی B/H 77 نگاره 12-4 تحلیل واریانس بین لگاریتم اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی B/M 78 نگاره 13-4 تحلیل واریانس بین لگاریتم اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی B/L 78 نگاره 14-4 تحلیل واریانس بین لگاریتم اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی S/H 79 نگاره 15-4 تحلیل واریانس بین لگاریتم اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی S/M 79 نگاره 16-4 تحلیل واریانس بین لگاریتم اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی S/L 80 نگاره 17-4 ضرایب معادله رگرسیون بین لگاریتم طبیعی اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی B/H 80 نگاره 18-4 ضرایب معادله رگرسیون بین لگاریتم طبیعی اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی B/M 81 نگاره 19-4 ضرایب معادله رگرسیون بین لگاریتم طبیعی اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی B/L 82 نگاره 20-4 ضرایب معادله رگرسیون بین لگاریتم طبیعی اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی S/H 83 نگاره 21-4 ضرایب معادله رگرسیون بین لگاریتم طبیعی اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی S/M 84 نگاره شماره 22-4 ضرایب معادله رگرسیون بین لگاریتم طبیعی اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی S/L 85 نگاره 23 -4 تحلیل شاخص وضعیت و مقادیر ویژه متغیرهای مستقل 86 نگاره 24-4 وضعیت هم خطی بین متغیرها87 نگاره 25-4 خلاصه نتایج فرضیات 89 نمودار1-1 رابطه بین اندازه شرکت و ارزش دفتری به ارزش بازار جهت تشکیل پرتفوی 56 نمودار1-3 رابطه بین هدف، روش و ابزار 53 نمودار 1-4 نمودار هیستوگرام در بازده واقعی 70 نمودار 2-4 معادله رگرسیون بین اندازه شركت و بازده واقعی S/H 70 نمودار 3-4 نمودار هیستوگرام در بازده واقعی 74 نمودار 4-4 معادله رگرسیون بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده واقعی S/H 74 رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از روش HML و SMB در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران …