رابطه ساختار سازمانی و خلاقیت مدیران در پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)

رابطه ساختار سازمانی و خلاقیت مدیران در پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)

بررسی ارتباط بین ساختار سازمانی و خلاقیت مدیران در پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)  فهرست مطالب: فصل اول : کلیات تحقیق 2 مقدمه3 1-1) بیان مسئله 3 1-2 ) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 4 1-3 ) اهداف تحقیق 4 1-4) سوالات تحقیق 5 1-5) فرضیه های تحقیق 5 1-6) جامعه آماری 6 1-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها6 1-8) تعریف واژه ها 6 1-9) محدودیت های تحقیق7 1-10)مراحل انجام تحقیق 8 فصل دوم : مبانی نظری و سوابق تحقیق 10 2-1: مقدمه11 2-2: مبانی نظری 11 2-2-1: خلاقیت 12 2-2-2: نظریه های خلاقیت 15 2-2-2-1: نظریه کهن 15 2-2-2-2: نظریه تداعی گرایی و رفتارگرایی 16 2-2-2-3: نظریه انسانگرایی 17 2-2-2-4: نظریه شناخت گرایی 18 2-2-2-5: نظریه گشتالت 18 2-2-2-6: نظریه اسکاکتل 19 2-2-2-7: نظریه گیلفورد 19 2-2-2-8: نظریه تورنس 20  2-2-2-9: نظریه آمابیل 20 2-2-2-10: نظریه عصب شناختی 21 2-2-3: فرآیند خلاقیت 22 2-2-3-1: فرآیند خلاقیت از نظر هلم هولتز 22 2-2-3-2: فرآیند خلاقیت از نظر والاس 22 2-2-3-3: فرآیند خلاقیت از نظر اسبورن 23 2-2-3-4: فرآیند خلاقیت از نظر استین 24 2-2-3-5: فرآیند خلاقیت از نظر عابدی 24 2-2-3-6: فرآیند خلاقیت از نظر آلبرشت 25 2-2-3-7: فرآیند خلاقیت از نظر مالاگا 26 2-2-4: مولفه های خلاقیت 26 شكل 2-2: مؤلفه های خلاقیت 27 2-2-5: عوامل موثر بر خلاقیت 28 2-2-5-1: عوامل توسعه خلاقیت 28 2-2-5-1-1: عوامل فردی 28 2-2-5-1-2: عوامل محیطی 30 2-2-5-2: عوامل بازدارنده و موانع خلاقیت 32 2-2-5-3: سایر عوامل تأثیر گذار در خلاقیت 48 2-2-6: ویژگیهای افراد خلاق 50 2-2-7: ویژگیهای گروه خلاق 52 2-2-8: تكنیكهای توسعه خلاقیت 54 2-2-8-1: یورش فكری یا كنكاش مغزی 54 2-2-8-2: مدل سینكتیكس یا فن قیاسی 55 2-2-8-3: تكنیک دلفی 55 2-2-8-4: تكنیک گروه اسمی ( گروه بندی گزینشی )56 2-2-8-5: ارتباط اجباری 57 2-2-8-6: الگو برداری از طبیعت 57 2-2-9: ضرورت و اهمیت خلاقیت 58 2-2-9-1: نقش و اهمیت خلاقیت از جنبه كلی و عمومی 59 2-2-9-2: نقش و اهمیت خلاقیت از جنبه فردی 59 2-2-9-3: نقش و اهمیت خلاقیت و نوآوری از جنبه سازمانی 59 2-2-10: تقسیم بندی سازمانها بر اساس میزان خلاقیت 60 2-2-11: نقش مدیر در پرورش خلاقیت 61 2-3: تحقیقات انجام یافته در رابطه با موضوع تحقیق 64 2-3-1: تحقیقات انجام شده در داخل کشور 64 2-3-2: تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 68 2-2-4: جمع بندی 74 13-2) بخش دوم ساختار سازمانی 75 -13-1-2) تعریف ساختار سازمانی 75 2-13-1-2) وظایف ساختار سازمانی 75 3-13-1-2) متغیرهای اثرگذار برروی ساختار سازمانی 76 14-1-2) انواع سازمانها 77 1-14-1-2) ویژگیهای سازمانهای مکانیکی 77 2-14-1-2) ویژگیهای سازمانهای ارگانیکی 77 15-1-2) انواع ساختارهای سازمانی 78 1-15-1-2) ساختار ساده 79 2-15-1-2) بوروکراسی ماشینی :81 3-15-1-2) بوروکراسی حرفه ای 82 4-15-1-2) ساختار بخشی (شعبهای):83 5-15-1-2) ساختار ادهوکراسی 85 6-15-1-2) ساختار ماتریسی (حرفهای):87 2-1-16) نقاط قوت و ضعف ساختار ماتریسی 87 16-1-2) معایب عمده ساختار ماتریسی 88 17-1-2) رابطه استراتژی – ساختار 88 18-1-2) انواع سازمانهای استراتژیک 91 فصل سوم:روش شناسی تحقیق 94 مقدمه:95 ابزار گرداوری اطلاعات :96 روایی پرسش نامه خلاقیت فیفر 98 جامعه اماری و نمونه گیری 99 فصل چهارم : یافته های تحقیق 101 مقدمه:102 توصیف داده ها:102 ب) ازمون فرضیه های تحقیق:104 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق109 مقدمه:110 پیشنهادات کاربردی برمبنای فرضیه های تحقیق:113 پیشنهاد برای پژوهشهای آینده 114 مشكلات و محدودیت‌های تحقیق :115 منابع:116 فهرست جداول … پایان نامه رابطه ساختار سازمانی و خلاقیت مدیران در پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)