رابطه سبک های مقابله ای و ذهن آگاهی با سلامت روان دانشجویان

رابطه سبک های مقابله ای و ذهن آگاهی با سلامت روان دانشجویان

رابطه سبک های مقابله ای و ذهن آگاهی با سلامت روان دانشجویان

فهرست مقاله: فصل اول: كلیات پژوهش 1 1-1- مقدمه 2 1-2- بیان مسئله 2 1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 6 1-4- اهداف پژوهش 7 1-5- سوالات پژوهش 7 1-6- فرضیات پژوهش 7 1-7- تعریف متغیرهای پژوهش 8 1-7-1- تعاریف نظری 8 1-7-2- تعاریف عملیاتی 9 فصل دوم: ادبیات پژوهش…. 10 2-1- اضطراب 11 2-1-1- تعاریف اضطراب : 11 2-1-2- انواع اضطراب و نگرانی 12 2-1-3- علائم و نشانه های اضطراب 13 2-1-4- آثار اضطراب 15 2-1-5- ریشه های اضطراب 16 2-1-6- اختلالات اضطرابی در دوره نوجوانی 22 2-1-7- راه های غلبه بر اضطراب 23 2-2- استرس 24 2-2-1- مفهوم استرس 24 2-2-2- پیشینه مطالعاتی 26 2-2-3- منابع اصلی استرس 29 2-2-4- عوامل استرس‌ زا 30 2-2-4-1- عوامل استرس‌زای روانی اجتماعی 30 2-2-4-2- عوامل اجتماعی ایجاد كننده استرس 31 2-2-4-3- عوامل ایجاد کننده فشار های عصبی و روانی: 34 2-2-5- استرس و گرایش های آن: 35 2-2-6- نظریه‌های ازدحام 38 2-3- سبك های مقابله ای 40 2-3-1- تعریف 40 2-3-2- تدابیر و منابع مقابله ای 41 2-3-3- انواع مقابله 41 2-3-3-1- انواع مقابله های كارآمد 42 2-3-3-2- مقابله های ناكارآمد و غیرمفید 44 2-3-4- رابطه سبك های مقابله ای و سلامت روان 45 2-3-5- نظریه های مقابله ای 47 2-3-5-1- نظریه لازاروس و فولکمن 47 2-3-5-2- نظریه پنج عاملی 48 2-3-5-3- نظریه شیوه های مقابله ای که به شیوه های شناختی از الیس و بک 49 2-4- ذهن آگاهی 51 2-4-1- مفهوم ذهن آگاهی 51 2-4-2- تعریف ذهن آگاهی 51 2-4-3- پیشینه ذهن آگاهی 53 2-4-4- رویکردهای مبتنی بر ذهن آگاهی 55 2-4-5- مقایسه ذهن آگاهی با روانکاوی 55 2-4-6- مقایسه ذهن آگاهی و رویكردهای رفتاری-شناختی 56 2-4-7- نظریه های ذهن آگاهی 57 2-4-7-1- نظریه آسیب‌شناسی 57 2-4-7-2- نظریه شخصیت 59 2-4-7-3- نظریه برنارد و تیزدل 59 2-5- تحقیقات پیشین 60 2-5-1- تحقیقات پیشین داخلی 60 2-5-2- تحقیقات پیشین خارجی 70 فصل سوم: روش پژوهش…. 76 3-1- مقدمه 77 3-2- روش پژوهش 77 3-3- جامعه آماری 77 3-4- حجم نمونه و نمونه گیری 77 3-5- نحوه گردآوری داده ها 78 3-6- ابزار پژوهش 78 3-6-1- پرسشنامه مهارت های ذهن آگاهی کنتاکی (KIMS) 78 3-6-1-1- روایی و پایایی 79 3-6-2- پرسشنامه مقابله با شرایط پراسترس اندلر و پارکر (CISS) 79 3-6-2-1- پایایی و روایی 81 3-6-3- پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس (DASS) 81 3-6-3-1- روایی و پایایی 82 3-7- روایی و پایایی 82 3-8- تجزیه و تحلیل داده های پژوهش 83 3-9- بررسی عوامل دموگرافیك بر روی متغیر های تحقیق 83 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 84 4-1- مقدمه 85 4-2- توصیف داده ها 85 4-3- تحلیل داده ها 85 4-4- آزمون رگرسیون 96 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات… 102 5-1- مقدمه 103 5-2- خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه ها 103 5-3- یافته های پژوهش 107 5-4- پیشنهادات پژوهش 108 5-4-1- پیشنهادات کاربردی 108 5-4-2- پیشنهادات برای پژوهش های آتی 108 5-5- محدودیت های پژوهش 109 منابع و مآخذ.. 110 منابع فارسی 111 منابع لاتین 116 پیوست ها 118 پرسشنامه مقابله با شرایط پراسترس اندلر و پارکر (CISS) 119 پرسشنامه مهارتهای ذهن آگاهی كنتاكی 121 پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس (DASS) 124 خروجی های نرم افزار SPSS 125 فهرست جداول جدول3-1: خرده مقیاس ها و سوال های مربوط به هر بعد در پرسشنامه مهارت های ذهن آگاهی کنتاکی 79 جدول3-2: خرده مقیاس ها و سوال های مربوط به هر بعد در پرسشنامه مقابله با شرایط پراسترس اندلر و پارکر 81 جدول 3-3 : خرده مقیاس ها و سوال های مربوط به هر بعد در پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس 82 جدول 4-1: میانگین و انحراف معیار نمرات متغیرهای مورد مطالعه 85 جدول 4-2: آزمون تعیین نرمال بودن متغیرهای اصلی تحقیق 85 جدول 4-3: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سبک مسئله مدار و افسردگی دانشجویان 86 جدول 4-4: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سبک مسئله مدار و اضطراب دانشجویان 87 جدول 4-5: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سبک مسئله مدار و استرس دانشجویان 87 جدول 4-6: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سبک هیجان مدار و افسردگی دانشجویان 87 جدول 4-7: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سبک هیجان مدار و اضطراب دانشجویان 88 جدول 4-8: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سبک هیجان مدار و استرس دانشجویان 89 جدول 4-9: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سبک اجتناب مدار و افسردگی دانشجویان 89 جدول 4-10: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سبک اجتناب مدار و اضطراب دانشجویان 89 جدول 4-11: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سبک اجتناب مدار و استرس دانشجویان 90 جدول 4-12: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تمرکزگری و افسردگی دانشجویان 90 جدول 4-13: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تمرکزگری و اضطراب دانشجویان 90 جدول 4-14: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تمرکزگری و استرس دانشجویان 91 جدول 4-15: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین توصیفگری و افسردگی دانشجویان 91 جدول 4-16: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین توصیفگری و اضطراب دانشجویان 91 جدول 4-17: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین توصیفگری و استرس دانشجویان 92 جدول 4-18: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین توجه به امور و پذیرشگری با افسردگی دانشجویان 92 جدول 4-19: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین توجه به امور و پذیرشگری با اضطراب دانشجویان 93 جدول 4-20: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین توجه به امور و پذیرشگری با استرس دانشجویان 93 جدول 4-21: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین مشاهدهگری و افسردگی دانشجویان 94 جدول 4-22: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین مشاهدهگری و اضطراب دانشجویان 94 جدول 4-23: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین مشاهدهگری و استرس دانشجویان 94 جدول 4-24: نتایج رگرسیون به منظور پیشبینی ابعاد سلامت روان از طریق ابعاد سبکهای مقابلهای 96 جدول 4-25: نتایج رگرسیون به منظور پیشبینی ابعاد سلامت روان از طریق ابعاد ذهنآگاهی 96 جدول 4-26: شاخصه های توصیفی میزان سبکهای مقابلهای به تفکیک دختر و پسر 98 جدول 4-27: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات سبکهای مقابلهای بین دختر و پسر 98 جدول 4-28: شاخصه های توصیفی میزان مهارتهای ذهنآگاهی به تفکیک دختر و پسر 98 جدول 4-29: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات مهارتهای ذهنآگاهی بین دختر و پسر 99 جدول 4-30: شاخصه های توصیفی میزان افسردگی به تفکیک دختر و پسر 99 جدول 4-31: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات افسردگی بین دختر و پسر 100 جدول 4-32: شاخصه های توصیفی میزان اضطراب به تفکیک دختر و پسر 100 جدول 4-33: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات اضطراب بین دختر و پسر 100 جدول 4-34: شاخصه های توصیفی میزان استرس به تفکیک دختر و پسر 100 جدول 4-35: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات استرس بین دختر و پسر 101 دانلود مقاله رابطه سبک های مقابله ای و ذهن آگاهی با سلامت روان دانشجویان