راههای تقویت مشاركت مردم در توسعه ی صنعت گردشگری در استان خوزستان

راههای تقویت مشاركت مردم در توسعه ی صنعت گردشگری در استان خوزستان

راههای تقویت مشاركت مردم در توسعه ی صنعت گردشگری در استان خوزستان  فهرست مطالب : چکیده 1 فصل اول : كلیات 1-1- مقدمه 4 2-1- بیان مسئله 4 3-1- پیشینه تحقیق 6 4-1- اهمیت و ضرورت تحقیق7 5-1- اهداف تحقیق8 6-1- سوالات تحقیق8 1-6-1- سوال اصلی تحقیق 8 2-6-1- سئوالات فرعی تحقیق:8 7-1- فرضیات تحقیق8 1-7-1- فرضیه اصلی 8 2-7-1- فرضیه فرعی9 8-1- متغیرهای تحقیق9 1-8-1- متغیر های مستقل9 2-8-1- متغیر وابسته9 9-1-روش تحقیق9 10-1-قلمرو تحقیق :9 1-10-1- قلمرو موضوعی 9 2-10-1- قلمرو مكانی (جامعه آماری) :10 3-10-1- قلمرو زمانی :10 11-1- روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه 10 12-1- موانع و محدودیتهای تحقیق10 13-1- تعاریف واژه ها و اصطلاحات 11 1-13-1- گردشگری (پارسائیان، علی ، اعرابی ، سید محمد ، 1377)11 2-13-1- گردشگر 11 3-13-1- مسافر (داروند زاده 1381)11 4-13-1- جاذبه های تاریخی  (سایت chn، 1383)11 5-13-1- جاذبه های طبیعی ( همان منبع)11 6-13-1- صنعت گردشگری 11 7-13-1- مشاركت  (گرافت و كلاری ، 1991)11 8-13-1- امنیت  11 9-13-1- اعتماد به نظام  (صفدری ، 1374 : 48)12 10-13-1- رسانه ها  12 11-13-1- پژوهش در صنعت گردشگری   (داروند زاده ، 1381)12 12-13-1- سازمان جهانی جهانگردی  (سایت chn،1383)12 فصل دوم : ادبیات پژوهش 1-2- مقدمه14 2-2- تعاریف و اصطلاحات گردشگری 18 1-2-2- تعریف گردشگری 18 2-2-2- تعریف گردشگر 19 3-2-2- مسافر 20 4-2-2- گردشگر 20 5-2-2- بازدید كننده 20 6-2-2- تور 20 3-2-تاریخچه گردشگری 20 4-2- گردشگری در جهان اسلام و قرآن كریم 22 5-2- گردشگری در دنیای حاضر 24 6-2- اَشكال گردشگری 25 1-6-2- گردشگری با انگیزه ماجرا جویان 25 2-6-2- گردشگری روستایی 26 3-6-2- گردشگری بوم شناختی (اكوتوریسم)26  4-6-2- گردشگری حمل و نقل آبی 27 5-6-2- گردشگری مسكونی 27 6-6-2- گردشگری مذهبی 27 7-6-2- گردشگری قومی 28 8-6-2- گردشگری نوستالوژیک 28 7-2- گردشگری با توجه به هدف 28 1-7-2- گردشگری فراغتی و سرگرمی 28 2-7-2- گردشگری فرهنگی ، اجتماعی و مذهبی 29 3-7-2- گردشگری ورزشی 31 4-7-2- گردشگری تجارت و كسب و كار 31 5-7-2- گردشگری سمینارها و كنفرانسها 32 8-2- اهداف توسعه گردشگری 33 9-2- مزایای عمده گردشگری 33 10-2- برخی از نقاط ضعف گردشگری 34 11-2- گردشگری در ایران 34 1-11-2- جاذبه های گردشگری در ایران 34 2-11-2- جاذبه های فرهنگی ایران 37 3-11-2- جاذبه ها و مناظر طبیعی ایران 37 4-11-2- موانع توسعه گردشگری در ایران 38 4-11-2-1- برخی از مشکلات و موانع گردشگری در ایران 38 5-11-2- گردشگری در خوزستان 40 1-5-11-2- پیشینه تاریخی خوزستان 40 2-5-11-2- موقعیت جغرافیایی – حدود و مساحت 41 6-11-2- آثار باستانی و بناهای تاریخی و مذهبی خوزستان 42 1-6-11-2- ویرانه های شهر قدیم اهواز 42 2-6-11-2- گورستان زرتشتیان 42 3-6-11-2- مقبره علی بن مهزیار اهوازی 42 4-6-11-2- مقبره حضرت سید عباس 42 5-6-11-2- شهر باستانی شوش 42 6-6-11-2- چغازنبیل ( معبد زیگورات )42 12-2- دستگاه های امنیتی در گردشگری 44 1-12-2- امنیت 44 2-12-2- امنیت قضایی 44 3-12-2- امنیت دسته جمعی 44 4-12-2- عوامل تهدید کننده امنیت 45 1-4-12-2- تجاوز 45 2-4-12-2- ستمگری و ستم پذیری 45 3-4-12-2- تهدید و ارعاب 46 3-4-12-2- رابطه بین جهانگردی و جرم 46 13-2- مشاركت 48 1-13-2- شرایط عمده اجرای مشاركت  49 2-13-2- كاركردهای مشاركت اجتماعی 50 3-13-2- مشارکت مردم و رابطه آن با امنیت 50 4-13-2- اعتماد به نظام جمهوری اسلامی 51 14-2- جهانگردی و رسانه ها 53  فصل سوم : روش پژوهش 1-3- مقدمه57 2-3- جامعه آماری و حجم نمونه57 1-2-3- جامعه آماری57 2-2-3- شیوه نمونه گیری و حجم نمونه57 3-3- روش جمع آوری اطلاعات58 4-3- ابزار جمع آوری اطلاعات58 5-3- پایایی و روائی پرسشنامه59 1-5-3- پایایی (Reliablity )59 2-5-3- روائی ( validity )60 6-3- چارچوب نظری تحقیق60 فصل چهارم : یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل آن 1-4- مقدمه64 2-4- تجزیه و تحلیل داده های دریافتی64 1-2-4-آمار تو صیفی64 2-2-4-آمار استنباطی75 فصل پنجم : بحث و تفسیر 1-5- مقدمه81 2-5- نتیجه گیری پژوهش82 3-5- پیشنهادهای پژوهش 83 4-5- پیشنهادات برای محققین آتی 86 منابع 88 Abstract90 … پایان نامه راههای تقویت مشاركت مردم در توسعه ی صنعت گردشگری در استان خوزستان