رساله مجموعه آموزشی فرهنگی تفریحی شهرداری منطقه 22 تهران

رساله مجموعه آموزشی فرهنگی تفریحی شهرداری منطقه 22 تهران

رساله مجموعه آموزشی فرهنگی تفریحی شهرداری منطقه 22 تهران   فهرست مطالب: فصل اول- درباره فرهنگ و هویت مقدمه 2 ویژگی های طرح 4 فرهنگ و هویت 5 فرهنگ و طبیعت 6 نتایج 7 فصل دوم- درباره تهران و منطقه 22 مقدمه 10 مختصات جغرافیایی 10 سابقه تاریخی شهر 11 بررسی های جمعیتی 12 بررسی وضعیت اقتصادی 12 شبكه و تاسیسات حمل و نقل و دسترسی های شهری 13 بررسی آلودگی های زیست محیطی 14 بررسی وضعیت فرهنگی تهران 14 بررسی منطقه 22 در تهران 16 موقعیت قرار گیری 16 وضعیت شبكه های دسترسی 16 موقعیت جغرافیایی 17 شیب و توپوگرافی 18 وضعیت زلزله 19 پوشش گیاهی 20 بررسی های اجتماعی 21 بررسی كاربردی 23 فصل سوم- سایت ، تحلیل سایت و روند طراحی پانورامای سایت 25 نقشه های مختلف تهران و منطقه 22 26 روند طراحی 29 تحلیل سیركرلاسیون سایت 30 فصل چهارم- بررسی شرایط اقلیمی شرایط اقلیمی تهران 33 نمودارهای اقلیمی 34 تابش آفتاب 39 دما 40 رطوبت 41 باد 42 بارندگی 43 عوامل فرعی 43 معماری و اقلیم 43 گیاهان و معماری 45 نتیجه 46 فصل پنجم- فضایابی ، استانداردها و بررسی رابطه عملكردها فضاهای موجود در سایت 50 آمفی تئاتر و سالن نمایش 50 مهمانسرا 52 فضاهای آموزشی 56 رستورانها 58 مجموعه ورزشی 60 كتابخانه 61 موزه 63 باغ ایرانی 67 پاركینك 73 فصل ششم- مبانی نظری طرح مقدمه 86 مبانی نظری معماری در عرصه صور مثالی 88 فضا در معماری ایرانی 90 ملاكهای قضاوت در مورد یك اثر معماری 92 روند طراحی 93 نور 97 صدا 100 مرور اهداف و سنجش آنها 103 زیبایی و هنر 104 حقوق بازدید كنندگان و آزادی حركت در فضا 107 خوانایی و معنادار بدون فضا 110 انسجام معمارانه 112 هویت ملی مجموعه 113 وقار مدنی 114 سنخیت عملكرد با مناسبتهای بصری 114 رعایت سلسله مراتب 115 ارائه یک نمونه 116 فصل هفتم- تاسیسات منابع و ماخذ 124 … دانلود رساله مجموعه آموزشی فرهنگی تفریحی شهرداری منطقه 22 تهران