روش مسیریابی و ارزیابی عملکرد در شبکه های مقاوم بر تاخیر

مقاله ترجمه شده روش مسیریابی و ارزیابی عملکرد در شبکه های مقاوم بر تاخیر

مقاله ترجمه شده روش مسیریابی و ارزیابی عملکرد در شبکه های مقاوم بر تاخیر مقاله ترجمه شده روش مسیریابی و ارزیابی عملکرد در شبکه های مقاوم بر تاخیر – Routing Approaches and Performance Evaluation in Delay Tolerant Networks Annalisa Socievole1, Floriano De Rango1, Carmine Coscarella2 D.E.I.S. Department, University of Calabria 87036, Rende, Italy e-mail: 1⎨socievolea,derango⎬@deis.unical.it e-mail: 2carminecoscarella@gmail.com Abstract— In this paper the problem of routing in Delay Tolerant Networks (DTNs) is considered. In these networks, where nodes are sparse and the links between them are intermittent, there is no guarantee that a pa …