سنجش اعتماد عمومی نسبت به برنامه های توسعه گردشگری شهری

سنجش اعتماد عمومی نسبت به برنامه های توسعه گردشگری شهری

سنجش اعتماد عمومی نسبت به برنامه های توسعه گردشگری شهری فهرست مطالب: فصل اول 1 کلیـــات تحقــیق 1 1-1- مقدمه 2 1-2- بیان مسئله 3 1-3- ضرورت و اهمیت موضوع  4 1-4- قلمرو تحقیق 4 1-4-1- قلمرو موضوعی 4 1-4-2- قلمرو زمانی تحقیق 4 1-4-3- قلمرو مکانی تحقیق 5 1-5- تعاریف واژه های تحقیق 5 فصل دوم 6 ادبیــات تحقــیق 6 2-1- مقدمه 7 2-2- تعریف گردشگری 7 2-3- اهمیت گردشگری 8 2-3-1- افزایش در آمد 9 2-4- انواع گردشگری 10 2-4-1-گردشگری شهری 10 2-4-2- گردشگری فرهنگی 11 2-5- اصول گردشگری 19 2-6- گردشگری ، تفریح وفراغت 20 2-7- سیستم گردشگری 21 2-8- صنعت گردشگری 23 2-9- مدیریت بازاریابی گردشگری 24 2-10- تأثیرات اقتصادی بر گردشگری 26 2-11- تأثیرات فرهنگی واجتماعی بر گردشگری 27 2-12- موانع توسعه گردشگری 28 2-13- تعریف اعتماد عمومی 29 2-14- مفهوم اعتماد 30 2-15- اهمیت اعتماد عمومی 31 2-16- انواع اعتماد عمومی 32 2-17- ابعاد اعتماد 36 2-17-1- اعتماد بنیادین یا امنیت وجودی  36 2-17-2- اعتماد بین شخصی 37 2-17-3- اعتماد اجتماعی یا اعتماد به غریبه ها 38 2-17-4- اعتماد نهادی 38 2-18- پیامدهای اعتماد اجتماعی 39 2-19- راهکارهای بهبود اعتماد عمومی 39 2-20- دلایل عمومی افول اعتماد عمومی 40 2-21- مشارکت 41 2-22- عوامل مؤثر بر مشارکت افراد از دیدگاه نظریه پردازان 44 2-23- پیشینه وفرهنگ مشارکت در ایران 48 2-25- تاریخچه 57 2-25-1- موقعیت جغرافیایی : 57 2-25-2- جمعیت : 57 2-25-3- آب و هوای : 58 2-25-4-زبان و نژاد مردم 58 2-25-5- مذهب مردم  58 2-25-6 -آثار تاریخی شهر 59 بخش سوم: تحقیقات انجام شده در داخل و خارج كشور 66 2-26- پیشینه تحقیق 66 2-26-1- پیشینه داخلی 66 2-26-2- پیشینه خارجی 71 2-27- نتیجه گیری 72 فصل سوم 73 روش تحقیق 73 3-1- مقدمه 73 3-2- روش پژوهش 74 3-3- جامعه آماری 74 3-4- نمونه آماری 75 3-5- ابزار جمع‌ آوری اطلاعات 76 3-6- روایی و پایایی پرسشنامه 77 3-6-1- تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه 77 3-6-2- تعیین پایایی ( قابلیت اعتماد ) پرسشنامه 78 3-7-تجزیه و تحلیل آماری 79 فصل چهارم 80 تجزیه و تحلیل آماری 80 4-1- مقدمه 81 4-2 – آمار توصیفی 81 4-2-1- جنسیت: 81 4-1-2- سن 82 4-1-3- میزان تحصیلات 84 4-1-4- شغل 84 4-1-5- میزان درآمد 86 4-2-1- نتایج توصیفی 87 4-2-1-1- ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه های پرسشنامه  87 فصل پنجم 91 نتیـجه گیــری 91 5-1- مقدمه 91 5-2- خلاصه تحقیق 92 5-3- نتیجه گیری 93 5-4- محدودیت تحقیق 96 5-5- پیشنهادات 96 منابع 97 … مقاله سنجش اعتماد عمومی نسبت به برنامه های توسعه گردشگری شهری