سیستم دریافت نسخه و تحویل دارو داروخانه

سیستم دریافت نسخه و تحویل دارو داروخانه

 سیستم دریافت نسخه و تحویل دارو داروخانه سیستم جزئیات نسخه بیمار را مديريت نمايد. سیستم باید وجه دریافتی و وجه پرداختی را کنترل نماید . سیستم باید فاکتورهای دریافتی و پرداختی شرکت های داروئی را کنترل نماید . سيستم بايستي با كمترين اطلاعات اسناد مورد نظر را جستجو نماييد. سيستم بايستي تعداد داروهای فروخته شده و موجود را کنترل کند . با فرمت ورد و pdf …