شرط ترک ازدواج مجدد زوج در ضمن عقد نکاح

شرط ترک ازدواج مجدد زوج در ضمن عقد نکاح

شرط ترک ازدواج مجدد زوج در ضمن عقد نکاح فهرست مطالب: مقدمه بخش اول : احكام كلی شرائط ضمن عقد تعریف شرط و اقسام آن آثار شروط فاسد غیر مفسده بخش دوم : شرایط ضمن عقد نكاح بخش سوم : نظرات فقهی در شرط عدم ازدواج مجدد در ضمن عقد نکاح بخش چهارم: مستندات قائلین به بطلان شرط عدم ازدواج مجدّد الف : مستنداتی که اهل سنّت اقامه کرده اند ب: مستنداتی که فقهای امامیّه اقامه کرده اند مخالف کتاب نبودن التزام به شرط یا ملتزم یا هر دو نتیجه دیدگاه های فقهی در این شرط بخش پنجم: ضمانت اجرائی شرط فعل در ضمن عقد نكاح الف – وکالت زن در طلاق ب – تفویض طلاق به زوجه ج- تفویض در فقه امامیه و قانون مدنی بخش ششم: اثر وضعی و حقوقی مخالفت مشروط علیه ( زوج) الف) نظرات فقهی در اثر وضعی مخالفت مشروط علیه ب) تحلیل حقوقی اثر وضعی و حقوقی مخالفت مشروط علیه بخش هفتم: نتیجه گیری منابع … شرط ترک ازدواج مجدد زوج در ضمن عقد نکاح