شناسایی و اجرای بین‌ المللی اسناد

شناسایی و اجرای بین‌ المللی اسناد

شناسایی و اجرای بین‌ المللی اسناد فهرست مطالب: چکیده مقدمه فصل اول ـ كلیات مبحث اول ـ تعاریف الف ـ تعریف شناسایی و اجرای بین‌ المللی اسناد ب ـ تعریف سند ج ـ تعریف شناسایی دـ تعریف اجرا ه‍ ـ تفاوت بین شناسایی و اجرا و ـ سابقه شناسایی و اجرای اسناد خارجی مبحث دوم: مبانی نظری شناسایی اجرای اسناد خارجی الف: نظریه نزاكت انتقاد از نظریه نزاكت ب ـ نظریه تعهد حقوقی ج ـ نظریه حقوق مكتسب د ـ نظریه رفتار متقابل : ( شرط معامله متقابل ) فصل دوم: روش‌ های مختلف شناسایی و اجرای اسناد خارجی مبحث دوم: شناسایی و اجرای محدود اسناد خارجی مبحث چهارم: سایر روشها الف: سیستم كنترل نامحدود ب: سیستم عمل متقابل ( پذیرش مشروط ) ج: سیستم پذیرش غیرمشروط فصل سوم: شرایط شناسایی و اجرای اسناد خارجی مبحث اول: شرایط شناسایی و اجرا الف: صلاحیت مرجع تنظیم كننده مبحث دوم: موانع شناسایی اجرای اسناد خارجی الف ـ مغایرت با نظم عمومی فصل چهارم: شناسایی و اجرای اسناد خارجی در حقوق ایران مبحث اول: سابقه شناسایی و اجرای اسناد خارجی در ایران مبحث دوم: شرایط و میزان اعتبار اسناد خارجی در ایران مبحث سوم: اجرای اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران نتیجه منابع