ضرورت ایجاد جایگاه مناسب برای حسابداری بخش عمومی در تحصیلات تکمیلی دانشگاههای ایران

ضرورت ایجاد جایگاه مناسب برای حسابداری بخش عمومی در تحصیلات تکمیلی دانشگاههای ایران

ضرورت ایجاد جایگاه مناسب برای حسابداری بخش عمومی در تحصیلات تکمیلی دانشگاههای ایران فهرست مطالب: چکیده مقدمه بیان مسئله ادبیات پژوهش پیشینه پژوهش سوال تحقیق جامعه و روش نمونه‌ گیری ابزار اندازه­ گیری داده ­ها و نحوه اجرا و آزمون آزمون پایایی آزمون نرمال بودن آزمون سوالات تحقیق تحلیل نتایج آزمون‌ ها نتیجه گیری منابع