طراحی الگوی ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی کارکنان

طراحی الگوی ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی کارکنان

طراحی الگوی ارزیابی اثربخشی دوره‌ های آموزشی كاركنان  فهرست مطالب : چکیده مقدمه طرح مسئله دلایل تعیین اثربخشی برنامه های آموزشی پیشینه تحقیق تعدد در رویكرد و مدل های ارزیابی یافته های تحقیق معرفی الگوی پیشنهادی ویژگی های فردی ویژگی های آموزشی ویژگی های سازمانی عوامل موثر بر انتقال و کاربرد آموخته های آموزش در محیط کار از دید پاسخ دهندگان الگوی مناسب برای ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی مراحل ارزیابی اثربخشی آموزش مطابق با الگوی پیشنهادی نتیجه گیری و پیشنهادها منابع جدول شماره ( 1 ) شاخص های فاكتور محیط در الگوی انتقالی جدول شماره (2 ) شاخص های فاكتور ویژگی مشاركت كنندگان در دوره براساس الگوی انتقالی جدول شماره ( 3 ) شاخص های فاكتور طراحی دوره آموزشی بر اساس الگوی انتقالی جدول شماره(4): ضریب آلفای كل پرسشنامه جدول شماره(5): ضریب آلفای هر یک از مولفه ها جدول شماره(6) آلفای كرونباخ عوامل شانزده گانه پرسشنامه … طراحی الگوی ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی کارکنان