طراحی بهینه شبكه آبرسانی در شهرک

طراحی بهینه شبكه آبرسانی در شهرک

طراحی بهینه شبكه آبرسانی در شهرک   فهرست مطالب : فصل اول مقدمه مدل بهینه سازی شبکه آبرسانی تابع هدف محدودیتها متغیرهای تصمیم تحیل یک مثال تابع هدف محدودیتها نتیجه گیری فصل دوم طراحی شبكه به روش « هاردی –كراس » &loop مقدمه تصفیه ، انتقال و توزیع آب پیشنهادات مشخصات منابع