طراحی و شبیه سازی آنتن های آرایه ای

طراحی و شبیه سازی آنتن های آرایه ای

طراحی و شبیه سازی آنتن های آرایه ای

فهرست مطالب: فصل اول: 8 مقدمه – معرفی آنتن ها 8 روش انجام تحقیق 9 مبانی آنتن 10 فصل دوم: 21 معرفی آنتن های آرایه ای 21 فركانس‌ های مخابراتی 22 باندهای فركانسی 22 آنتن های آرایه فازی 25 اصول آرایه فازی 26 ترکیبات آرایه فازی 27 محاسبه ی خروجی آرایه چهار نقطه ای 28 هدایت بیم 28 مقایسه ی تغذیه گرهای موازی و متوالی 29 انواع phase shifter 30 پارامترهای آنتن آرایه فازی 35 نمودار پرتو افکنی آنتن ها 35 دستگاه مختصات نمایش نمودار پرتو افکنی 35 نمودار پرتو افکنی سه بعدی و دو بعدی 36 نمودار پرتو افکنی درفضای آزاد و در مجاورت زمین 39 نمودار پرتو افکنی آنتن فرستنده و گیرنده 39 جهت دهندگی آنتن ها 40 پهنای شعاع و پهنای شعاع نیم توان 41 شعاع های فرعی آنتن ها 42 مقاومت پرتو افكنی آنتن 43 امپدانس ورودی آنتن 43 سطح موثر یا سطح گیرنده آنتن ها 44 طول موثر آنتن 45 پهنای نوار فركانس آنتن ها 46 پلاریزاسیون آنتن ها 47 پلاریزاسیون خطی 47 پلاریزاسیون دایره ای 48 پلاریزاسیون بیضوی 49 آرایه های آنتن 49 ضریب آرایه برای آرایه های خطی 49 آرایه های خطی با فاصله گذاری یکسان و تحریک یکنواخت 51 عبارت ضریب آرایه 51 پویش تابه اصلی و پهنای تابه 54 آرایه سر آتش عادی 57 آرایه سر آتش هانسن – وودیارد 58 انواع آرایه ها 59 آرایه های خطی 60 آرایه های مسطح 60 ویژگیهای آرایه فازی 62 تکنولوژی شیفت دهنده فاز 63 تکنولوژی شیفت دهنده ی فاز دیالکتریک ولتاژ 64 فصل چهارم: 65 شبیه سازی آنتن آرایه ی در نرم افزار HFSS. 65 روند طراحی در نرم افزار HFSS 66 نتایج شبیه سازی 72 فصل پنجم: 76 نتیجه گیری 76 مراجع 79 دانلود مقاله طراحی و شبیه سازی آنتن های آرایه ای