طراحی و شبیه­ سازی آنتن­ های آرایه­ ای

طراحی و شبیه­ سازی آنتن­ های آرایه­ ای

طراحی و شبیه­ سازی آنتن­ های آرایه­ ای فهرست مطالب : فصل اول.. 8 مقدمه – معرفی آنتن ها 8 روش انجام تحقیق : 9 مبانی آنتن : 10 فصل دوم. 21 معرفی آنتن های آرایه ای 21 فركانس‌ های مخابراتی 22 باندهای فركانسی 22 آنتن های آرایه فازی : 25 اصول آرایه فازی : 26 ترکیبات آرایه فازی : 27 محاسبه ی خروجی آرایه چهار نقطه ای : 28 هدایت بیم : 28 مقایسه ی تغذیه گرهای موازی و متوالی : 29 انواع phase shifter : 30 پارامترهای آنتن آرایه فازی : 35 نمودار پرتو افکنی آنتن ها : 35 دستگاه مختصات نمایش نمودار پرتو افکنی : 35 نمودار پرتو افکنی سه بعدی و دو بعدی : 36 نمودار پرتو افکنی درفضای آزاد و در مجاورت زمین : 39 نمودار پرتو افکنی آنتن فرستنده و گیرنده : 39 جهت دهندگی آنتن ها : 40 پهنای شعاع و پهنای شعاع نیم توان : 41 شعاع های فرعی آنتن ها : 42 مقاومت پرتو افكنی آنتن : 43 امپدانس ورودی آنتن : 43 سطح موثر یا سطح گیرنده آنتن ها : 44 طول موثر آنتن : 45 پهنای نوار فركانس آنتن ها : 46 پلاریزاسیون آنتن ها : 47 پلاریزاسیون خطی : 47 پلاریزاسیون دایره ای : 48 پلاریزاسیون بیضوی : 49 آرایه های آنتن : 49 ضریب آرایه برای آرایه های خطی : 49 آرایه های خطی با فاصله گذاری یکسان و تحریک یکنواخت : 51 عبارت ضریب آرایه : 51 پویش تابه اصلی و پهنای تابه : 54 آرایه سر آتش عادی : 57 آرایه سر آتش هانسن – وودیارد 58 انواع آرایه ها : 59 آرایه های خطی : 60 آرایه های مسطح : 60 ویژگی های آرایه فازی : 62 تکنولوژی شیفت دهنده فاز : 63 تکنولوژی شیفت دهنده ی فاز دیالکتریک ولتاژ : 64 فصل چهارم. 65 شبیه سازی آنتن آرایه ی در نرم افزار HFSS. 65 روند طراحی در نرم افزار HFSS : 66 نتایج شبیه سازی : 72 فصل پنجم 76 نتیجه گیری  76 مراجع : 79 … مقاله طراحی و شبیه­ سازی آنتن­ های آرایه­ ای