طراحی پایدارساز سیستم قدرت فازی (FPSS) با استفاده از ورودی های گسسته – پروژه درس شبکه عصبی

طراحی پایدارساز سیستم قدرت فازی (FPSS) با استفاده از ورودی های گسسته – پروژه درس شبکه عصبی

طراحی پایدارساز سیستم قدرت فازی (FPSS) با استفاده از ورودی های گسسته - پروژه درس شبکه عصبی   فهرست مطالب: چكیده مقاله 1) مقدمه ص5 2) سیستم مورد مطالعه ص6 3) پایدارساز قدرت متداول (cpss) ص9 4) انتخاب زمان نمونه برداری ص9 5) كیفیت پاسخ سیستم فازی و شبكه عصبی ص10 6) نتیجه گیری ص11 7) ضمیمه 1 ص12 8) ضمیمه 2 ص13 9) مراجع ص14 10)m فایلهای متلب ص15 11) فایلهای سیمولینک ص29 12) نتایج شبیه سازی ص35 13) الگوریتم رقابت استعماری بكار رفته در پروژه ص36 14) شبكه عصبی مصنوعی ص45 15) پیاده سازی شبكه عصبی ص47 16) پاورپوینت و مقالات پیوستی و طریقه run كردن فایلهای متلب ص 49 … طراحی پایدارساز سیستم قدرت فازی (FPSS) با استفاده از ورودی های گسسته – پروژه درس شبکه عصبی