طرح توجیهی سنجش رسانایی بدن

طرح توجیهی سنجش رسانایی بدن

طرح توجیهی سنجش رسانایی بدن   فهرست مطالب: فاز اول 6 مطالعات بازار 6 جمع بندی مشخصات اصلی طرح سنجش رسانایی بدن 7 مطالعات و پیش بینی بازار 9 فاز دوم 13 بررسی و برآوردهای فنی 13 ارائه روشهای مختلف تولید 15 بررسی ایستگاهی و شیوه های كنترل كیفیت 16 تعیین ظرفیت، برنامه تولید و شرایط عملكرد واحد 19 برآورد میزان مصرف مواد اولیه و قطعات خریدنی 21 محاسبات مواد اولیه 21 تجهیزات و تأسیسات عمومی 25 آزمایشگاه 25 تعمیرگاه 25 تأسیسات برق 26 تأسیسات گرمایش و سرمایش 28 محاسبه نیروی انسانی مورد نیاز 29 برآورد پرسنل تولیدی 29 برآورد پرسنل غیرتولیدی 30 جدول نیروی انسانی تولید 32 پرسنل تأسیسات و تعمیرگاه 32 جدول نیروی انسانی غیرتولیدی 33 محاسبه سطح زیربنا و مساحت مورد نیاز 33 مساحت سالن تولید 34 جدول برآورد مساحت سالن تولید 35 فاز سوم 36 بررسی های مالی و اقتصادی 36 مقدمه 37 برنامه تولید سالیانه 38 مقدار و ارزش مواد اولیه مصرفی 39 اطلاعات مربوط به سرمایه ثابت و برآورد آن 39 هزینه ماشین آلات و تجهیزات خط تولید 41 نیروی انسانی مورد نیاز 42 مدیریت 42 کارکنان خط تولید 42 کارکنان تعمیر گاه و تاسیسات 43 کارکنان اداری و خدمات 43 برآورد قطعات 44 برآورد سایرهزینه های نقدی سالیانه 46 سرمایه در گردش 47 برآورد کل سرمایه 47 برآورد درآمد فروش 48 پیش بینی در آمدها 49 برآورد هزینه ها 50 براورد هزینه های غیر نقدی 51 محاسبه قیمت تمام شده 52 برآورد سود و زیان 53 فاز چهارم 54 مطالعات اقتصادی یا تحلیل اقتصادی 54 معیار اول نقطه سر به سر 55 نقطه سربه سر ریالی 55 نقطه سر به سر مقداری 55 نقطه سر به سر درصدی 55 معیار د وم دوره برگشت به سرمایه 55 معیار سوم نرخ بازده حسابداری 56 معیار چهارم خالص ارزش فعلی (NPV) 56 یا نرخ بازده داخلی IRR 57 یا شاخص سود آوری PI 57 … طرح توجیهی سنجش رسانایی بدن