عوامل استقرار مدارس هوشمند از دیدگاه مدیران و دانش آموزان

عوامل استقرار مدارس هوشمند از دیدگاه مدیران و دانش آموزان

عوامل استقرار مدارس هوشمند از دیدگاه مدیران و دانش آموزان

فهرست مطالب: فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه . 2 1-1-بیان مسئله . 3 1-2-اهمیت و ضرورت موضوع . 5 1-3-اهداف تحقیق . 7 1-4- سوال های تحقیق 8 1-5- فرضیه های تحقیق 9 1-6- قلمرو تحقیق . 9 1-7-مدل مفهومی تحقیق 10 1-8- تعریف عملیاتی اصطلاحات تحقیق 10 فصل دوم: مبانی نظری تحقیق مقدمه 14 2-1.تاریخچه پیدایش مدارس هوشمند 14 2-2 .تاریخچه آموزش با کمک فناوری در ایران 16 2-3. تعریف مدرسه هوشمند 17 2-4 .اهداف مدرسه هوشمند 18 2-5. مفهوم هوشمند سازی . 20 2-6.ویژگی های مدارس هوشمند 20 2-7. ضرورت هوشمندسازی مدارس 21 2-8. فواید کلاس هوشمند 24 2-9.ابزار مدرسه هوشمند 25 2-10. ساختار مدرسه هوشمند 26 2-11. پیشتازان ایجاد مدرسه هوشمند . 27 2-12. معلمین مدارس هوشمند 28 2-13. دانش‌آموزان مدارس هوشمند 29 2-14. ابعاد فناوری در مدارس هوشمند 30 2-15. كاركردهای عمده مدارس هوشمند . 34 2-16. تئوری و مبانی نظری 35 2-17.نقش فناوری اطلاعات در مدارس هوشمند 37 2-18. آموزش هوشمند در مدرسه هوشمند 39 2-19. مسئولیتها و مهارتهای حرفه ای در مدارس هوشمند 40 2-20.فناوری مدارس هوشمند.44 2-21.یادگیری الکترونیکی در مدارس هوشمند.48 2-22.دلایل عدم شکل گیری مدارس هوشمند 51 2-23.پیشینه تحقیق 53 فصل سوم:روش تحقیق مقدمه 59 3-1. روش تحقیق . 59 3-2.جامعه آماری 60 3-3.حجم نمونه و نمونه گیری 61 3-4.روش گردآوری اطلاعات 61 3-5.ابزار گردآوری داده ها 61 3-6. روایی و پایایی پرسشنامه 63 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق مقدمه 66 4-1.آمار توصیفی . 67 4-1-1.توزیع متغیر زیرساخت های فناوری 67 4-1-3.توزیع متغیر محیط یاددهی-یادگیری 69 4-1-5.توزیع متغیرمعلمان آموزش دیده 70 4-1-7.توزیع متغیر نظام ارتباطات. 72 4-1-9.توزیع متغیر مدیریت . 73 4-2.آمار استنباطی. 75 4-2-1.آزمون نرمال بودن متغیرها 75 4-2-2.تحلیل عاملی 76 4-2-3.آزمون فرضیات77 4-2-4.آزمون فرضیات فرعی.78 فصل پنجم: نتیجه گیری مقدمه . 83 5-1 .نتایج تحقیق . 83 5-2 .پیشنهادها 87 5-2-1.پیشنهادات کاربردی. 87 5-2-2.پیشنهادات پژوهشی. 89 5-3.محدودیتها. 90 پیوست پرسشنامه .92 spss .94 منابع فارسی. 105 منابع لاتین . 108 فهرست جداول جدول2-1.ارتباط اهداف کلی با نقش مدارس هوشمند. 19 جدول3-1.جامعه آماری 60 جدول3-2.جامعه آماری. 60 جدول3-3. شماره گویه های پرسشنامه. 62 جدول3-3.آلفای کرنباخ 63 جدول4-1-1.توزیع فراوانی زیرساخت فناوری 67 جدول 4-1-2.آمار توصیفی زیرساخت های فناوری 68 جدول4-1-3.توزیع فراوانی محیط یاددهی-یادگیری 69 جدول4-1-4.آمار توصیفی محیط یاددهی-یادگیری. 70 جدول4-1-5.توزیع فراوانی معلمان آموزش دیده. 70 جدول4-1-6.آمارتوصیفی معلمان آموزش دیده. 71 جدول4-1-7.توزیع فراوانی . 72 جدول 4-2-8.آمار توصیفی نظام ارتباطی 73 جدول4-1-9.توزیع فراوانی مدیریت 73 جدول4-1-10.آمار توصیفی مدیریت 74 جدول 4-2-1.آزمون کلموگروف-اسمیرنوف . 75 جدول4-2-2-1.آزمون kmo. 76 جدول4-2-1.آزمون t 77 جدول4-2-2.آزمون t. 78 جدول4-2-3.آزمون t 79 جدول4-2-4.آزمون t. 79 جدول4-2-5.آزمون t 80 جدول4-2-4.آزمون t 81 فهرست شکل ها 1-1.مدل مفهومی. 10. دانلود پایان نامه ارزیابی عوامل استقرار مدارس هوشمند از دیدگاه مدیران و دانش آموزان …